Enkelvoudige jaarrekening

Enkelvoudige balans per 31 december

Activa
 

In miljoenen euro's

 

31-12-2021

 

31-12-2020

 

Vaste activa

    
 

Immateriële vaste activa

40,5

 

31,1

 
 

Materiële vaste activa

1.866,7

 

1.794,7

 
 

Activa met gebruiksrecht

23,5

 

17,3

 
      

[33]

Investeringen in dochterondernemingen

-

 

-

 

[33]

Investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures

5,9

 

5,7

 
 

Overige financiële vaste activa

0,2

 

0,2

 
   

1.936,8

 

1.849,0

 

Vlottende activa

    

[34]

Handels- en overige vorderingen

 

51,3

 

50,3

 

Totaal activa

 

1.988,1

 

1.899,3

Passiva
 

In miljoenen euro's

 

31-12-2021

 

31-12-2020

[35]

Eigen vermogen

    
 

Aandelenkapitaal

5,8

 

5,8

 
 

Agioreserve

147,2

 

147,2

 
 

Herwaarderingsreserve derivaten

-60,4

 

-82,3

 
 

Herwaarderingsreserve IFRS-transitie

15,1

 

17,7

 
 

Overige reserves

473,2

 

446,9

 
 

Resultaat boekjaar

19,4

 

23,9

 
   

600,3

 

559,2

 

Verplichtingen

    
      
 

Voorzieningen

    

[36]

Voorzieningen personeelsbeloningen

1,0

 

1,3

 

[37]

Overige voorzieningen

0,5

 

1,0

 
   

1,5

 

2,3

 

Langlopende verplichtingen

    
 

Egalisatierekening bijdragen van derden

124,4

 

111,4

 
 

Rentedragende verplichtingen

939,1

 

895,4

 
 

Leaseverplichtingen

15,1

 

10,3

 
 

Derivaten

48,5

 

47,7

 
   

1.127,1

 

1.064,8

      

[38]

Kortlopende verplichtingen

 

259,2

 

273,0

      
 

Totaal Passiva

 

1.988,1

 

1.899,3

Enkelvoudige winst-en-verliesrekening

In miljoenen euro's

 

2021

 

2020

Eigen resultaat (excl. deelnemingen) na belastingen

19,2

 

23,8

 

Resultaat deelnemingen na belastingen

0,2

 

0,1

 

Netto resultaat

 

19,4

 

23,9