Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening

[17] Drinkwateromzet

In miljoenen euro's

2021

2020

Levering van drinkwater

223,8

221,8

Vastrechtvergoeding

132,9

131,9

Totaal

356,7

353,7

Bovenstaande drinkwateromzet is gerealiseerd vanuit één segment, het gehele voorzieningsgebied van Vitens. De jaarnota voor een gemiddelde klant (kleinverbruik) is in 2021 gestegen naar € 112 (exclusief belastingen) ten opzichte van 2020 (€ 110 exclusief belastingen).

[18] Overige omzet

In miljoenen euro's

2021

2020

Opbrengsten verhuizing en incasso

1,4

1,6

Opbrengsten brandkranen en sprinklers

7,5

7,3

Opbrengsten werk voor derden

0,8

0,9

Opbrengsten huur en pacht

0,8

0,8

Meeliftvergoedingen

0,2

0,2

Opbrengsten analyses en advisering

3,8

3,7

Opbrengsten dienstverlening aan derden

9,1

8,0

Amortisatie egalisatierekening

4,3

3,7

Opbrengsten aansluitingen

6,4

6,2

Opbrengsten huurvergoeding standpijpen

0,7

0,7

Opbrengsten reststoffen

1,4

1,2

Overige opbrengsten

3,0

2,4

Totaal

39,4

36,7

Onder de overige omzet worden opbrengsten verantwoord die niet direct gerelateerd zijn aan de kernactiviteiten. De overige omzet bestaat onder meer uit de volgende posten:

 • Opbrengsten verhuizingen en incasso. Bij verhuizingen brengt Vitens een bedrag in rekening ter dekking van de administratieve werkzaamheden;

 • Opbrengst brandkranen heeft betrekking op een eenmalige bijdrage en een jaarlijkse terugkerende vergoeding ten behoeve van het onderhoud;

 • Opbrengst werk voor derden betreft diverse activiteiten die Vitens verricht voor derden;

 • Opbrengst huur en pacht heeft betrekking op huuropbrengsten van kantoorgebouwen en dienstwoningen (aanwezig op gronden waarop productielocaties zijn gevestigd of winning plaatsvindt). Daarnaast opbrengsten voor het verpachten van gronden;

 • Meeliftvergoedingen betreffen vergoedingen van met name gemeenten voor het meeliften op de factuur van Vitens voor verontreiningingsheffingen/ingezetenenomslag en rioolheffingen;

 • Opbrengsten analyses en advisering hebben betrekking op verrichte analyses vanuit het laboratorium van Vitens voor derden;

 • Opbrengsten dienstverlening aan derden betreft verrichte front- en backofficewerkzaamheden voor een ander drinkwaterbedrijf en dienstverlening aan VEI B.V.;

 • Amortisatie bijdragen van derden betreft klantbijdragen voor aanleg aansluitleidingen. De amortisatie van de egalisatierekening vindt plaats in 331/3 jaar;

 • Opbrengsten huurvergoeding standpijpen betreft de verhuur van standpijpen aan derden;

 • Opbrengsten reststoffen heeft betrekking op de verkoop van reststoffen welke ontstaan als gevolg van het waterzuiveringsproces;

 • De activiteiten uit overige opbrengsten worden als opbrengst verantwoord voor zover levering van goederen en diensten heeft plaatsgevonden en zover de prestaties zijn geleverd.

Bedrijfskosten

[19] Kosten uitbesteed werk en inhuur personeel

In miljoenen euro's

2021

2020

Uitbesteed werk

29,8

27,0

Ingehuurd personeel van derden

42,3

26,0

Af: geactiveerde productie eigen bedrijf indirecte kosten

-15,3

-4,7

Totaal

56,8

48,3

Onder de geactiveerde productie voor het eigen bedrijf worden de eigen bedrijfskosten opgenomen ten dienste van de vervaardiging van (im)materiële vaste activa welke betrekking hebben op infrastructurele werken (productiebedrijven en leidingwerk) van de onderneming. In 2021 is het schrijven van uren door externen in onze administratieve in processen verder doorgevoerd, wat heeft geleid tot enerzijds een stijging van de kosten van ingehuurd personeel van derden en anderzijds een stijging van de correctie voor geactiveerde productie. Over 2021 bedraag dit € 15,3 miljoen (2020: € 4,7 miljoen).

[20] Overige kosten

In miljoenen euro's

2021

2020

Grond- en hulpstoffen

12,6

13,2

Overige personeelskosten

5,4

4,1

Water inkopen

3,3

3,2

Elektra

13,9

14,1

Autokosten

4,0

4,2

Automatiseringskosten

19,0

17,9

Telecomkosten

1,3

1,8

Facilitaire kosten

21,5

21,1

Belastingen, uitkeringen en verzekeringen

7,4

6,9

Amoveringskosten

2,0

3,1

Overige kosten

8,3

9,2

Af: geactiveerde productie eigen bedrijf indirecte kosten

-5,0

-4,4

Totaal

93,7

94,4

De overige personeelskosten hebben voor een belangrijk deel betrekking op reis- en verblijfkosten en opleidingskosten.

De autokosten betreffen servicekosten voor het wagenpark, brandstof en overige autokosten. De servicekosten over 2021 bedragen € 2,0 miljoen (2020: € 2,5 miljoen).

De facilitaire kosten hebben voor een belangrijk deel betrekking op huurkosten kantoorgebouwen en onderhoud van installaties, kantoorgebouwen en terreinen. De kosten voor onderhoud aan installaties, gebouwen en terreinen over 2021 bedragen € 17,3 miljoen (2020: € 17,0 miljoen). De huurkosten van kantoorgebouwen en machines over 2021 bedragen
€ 1,1 miljoen (2020: € 0,9 miljoen).

Onder de geactiveerde productie voor het eigen bedrijf worden de eigen bedrijfskosten opgenomen ten dienste van de vervaardiging van (im)materiële vaste activa die betrekking hebben op infrastructurele werken (productiebedrijven en leidingwerk) van de onderneming. Dit betreft naast personeelskosten en inleen, diverse overige kosten welke over 2021 € 5,0 miljoen bedragen (2020: € 4,4 miljoen).

[21] Personeelskosten

In miljoenen euro's

2021

2020

Salarissen

87,3

81,8

Sociale lasten

10,7

8,4

Afgedragen premies aan collectieve regelingen die als toegezegde-bijdragenregeling worden behandeld

13,1

11,7

Af: geactiveerde productie eigen bedrijf personeelskosten

-15,3

-13,1

 

95,8

88,8

   

Reorganisatievoorzieningen

-0,3

-0,1

Jubileumvoorziening

-

0,1

Totaal

95,5

88,8

Onder de geactiveerde productie voor het eigen bedrijf worden de eigen bedrijfskosten opgenomen ten dienste van de vervaardiging van (im)materiële vaste activa welke betrekking hebben op infrastructurele werken (productiebedrijven en leidingwerk) van de onderneming. Dit betreft voornamelijk directe personeelskosten en bedraagt over 2021 € 15,3 miljoen (2020: € 13,1 miljoen). De personeelskosten voor reorganisaties en jubilea volgen hieronder.

In miljoenen euro's

Reorganisatievoorziening

Jubileumvoorziening

Totaal 2021

Totaal 2020

Dotatie voorzieningen

-

-

-

0,1

Vrijval voorzieningen

-0,3

-

-0,3

-0,1

Totaal

-0,3

-

-0,3

-

Aantal werknemers

2021

2020

Aantal medewerkers in vaste dienst per 31 december

1.527

1.443

Aantal FTE in vaste dienst per 31 december

1.437

1.358

[22] Afschrijvingen, reële-waardemutaties en bijzondere waardeverminderingen van (im)materiële vaste activa

In miljoenen euro's

2021

2020

Afschrijvingen materiële vaste activa

89,8

89,2

Afschrijvingen immateriële vaste activa

5,7

3,9

Afschrijvingskosten vanuit Facturatie B.V.

0,5

0,5

Boekresultaat verkoop activa

-2,1

-0,3

Desinvesteringen

0,3

2,8

Afschrijvingen IFRS 16

5,9

5,2

Bijzondere waardeverminderingen

-

-

Reële waarde mutaties

0,3

0,1

Totaal

100,3

101,4

[23] Financiële baten en lasten

In miljoenen euro's

2021

2020

Rentekosten bullet en lineaire geldleningen

14,2

16,9

Rentekosten derivaten

12,5

12,3

Rentekosten roll-over geldleningen

-0,8

-0,6

Rentekosten achtergestelde geldleningen

0,1

0,3

Rentekosten rekening-courant

-

-

Rentedotatie voorzieningen

0,1

0,1

Rentekosten lease

0,3

0,3

Rentekosten doorbelast aan investeringsprojecten (IAS 23)

-1,2

-1,0

Overige kosten leningen

0,2

-

Totaal

25,4

28,3

[24] Aandeel in resultaat in geassocieerde deelnemingen en joint ventures

In miljoenen euro's

2021

2020

Resultaat geassocieerde deelnemingen en joint ventures

0,2

0,1

[25] Belastingen

Vitens is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Activiteiten welke Vitens verricht vanuit de Drinkwaterwet, zoals het leveren van drinkwater, zijn vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting.

De belasting over het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening bedraagt nihil (2020: nihil). De aansluiting met het effectieve belastingtarief is als volgt:

In miljoenen euro's

2021

2020

Resultaat voor belastingen

19,4

23,9

Onbelaste activiteiten

20,8

23,2

Belastbaar resultaat

-1,6

-0,3

Vennootschapsbelasting

-

-

De vennootschapsbelasting is berekend op basis van het geldende belastingtarief in Nederland (2021: 25,8%; 2020: 25%). De effectieve belastingdruk over het resultaat voor de vennootschapsbelasting bedraagt 0%.

Dividendbelasting

Over betaalde dividenduitkering wordt door Vitens dividendbelasting ingehouden en afgedragen.