Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

Waarderingsgrondslagen voor de enkelvoudige jaarrekening

De enkelvoudige jaarrekening van Vitens is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW met uitzondering van de grondslagen van waardering en resultaatbepaling zoals onderstaand toegelicht.

De gebruikte waarderingsgrondslagen zijn grotendeels dezelfde als die gebruikt worden voor de geconsolideerde jaarrekening volgens de bepalingen van artikel 362 lid 8 Titel 9 Boek 2 BW, waarbij investeringen in dochtermaatschappijen worden verantwoord tegen de nettovermogenswaarde van de activa volgens de equity-methode. De enkelvoudige winst-en-verliesrekening van Vitens is op grond van artikel 402 Titel 9 Boek 2 BW op vereenvoudigde wijze opgesteld. Vitens hanteert als grondslagen voor waardering en resultaatbepaling de International Financial Reporting Standards (IFRS) zoals aanvaard binnen de Europese Unie. Voor de grondslagen wordt verwezen naar de ‘Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling van de geconsolideerde jaarrekening’.

De balansposten kantoorgebouwen, dienstwoningen en derivaten worden gewaardeerd tegen reële waarde. Als gevolg van de toepassing van Titel 9 Boek 2 BW wordt voor het effect van reële-waardemutaties op het vermogen een herwaarderingsreserve gevormd. Voor de overige toelichtingen wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening.

[33] Investeringen in deelnemingen

In miljoenen euro's

Investeringen in dochtermaatschappijen

Investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2020

1,1

5,6

6,7

    

Mutaties 2020

   

Aandeel in resultaat

-

0,1

0,1

Resultaat boekjaar

-1,1

-

-1,1

Totaal mutaties

-1,1

0,1

-1,0

    

Boekwaarde per 31 december 2020

-

5,7

5,7

    

Mutaties 2021

   

Aandeel in resultaat

-

0,2

0,2

Overige mutaties

-

-

-

Totaal mutaties

-

0,2

0,2

    

Boekwaarde per 31 december 2021

-

5,9

5,9

Deelnemingen in dochtermaatschappijen worden gewaardeerd tegen nettovermogenswaarde, die is bepaald op basis van IFRS-grondslagen zoals toegepast in de geconsolideerde jaarrekening.

[34] Handels- en overige vorderingen

In miljoenen euro's

 

31-12-2021

 

31-12-2020

Handelsdebiteuren

39,0

 

36,8

 

Waardevermindering van debiteuren

-2,2

 

-2,3

 

Meelifters

0,2

 

0,3

 

Nettohandelsvorderingen

 

37,0

 

34,8

Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

1,8

 

2,4

Vorderingen op groepsmaatschappijen

 

-

 

-

Overlopende activa

 

12,5

 

13,1

Totaal

 

51,3

 

50,3

[35] Eigen vermogen

In miljoenen euro's

2021

2020

Stand per 1 januari

559,2

533,2

   

Mutaties

  

Resultaat boekjaar

19,4

23,9

Mutatie herwaarderingsreserve derivaten

21,9

-0,1

Mutatie herwaarderingsreserve IFRS-transitie

-2,5

-2,5

Mutatie algemene reserve

2,4

4,6

Dividenduitkering gewone aandelen

-

-

Totaal mutaties

41,2

26,0

   

Stand per 31 december

600,3

559,2

De herwaarderingsreserve derivaten betreft de negatieve marktwaarde derivaten van € 48,5 miljoen (2020: € 82,3 miljoen), zie noot [11].

De herwaarderingsreserve IFRS-transitie is gevormd voor de waardevermeerdering in 2006 op transport- en hoofdleidingen en ruwwater- en terreinleidingen op productielocaties. Voor de transport- en hoofdleidingen is uitgegaan van een gewogen gemiddelde ouderdom (of investeringsjaar) van 1977 waardoor deze herwaardering in de komende acht jaar zal aflopen naar nihil. Voor de ruwwater- en terreinleidingen op productielocaties is uitgegaan van een gewogen gemiddelde ouderdom (of investeringsjaar) van 1996 waardoor deze herwaardering in de komende 15 jaar zal aflopen naar nihil.

Voor een overige toelichting op het eigen vermogen wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening, zie noot [7].

[36] Voorzieningen personeelsbeloningen

Voor het mutatieoverzicht van de voorzieningen personeelsbeloningen wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening, zie noot [12].

[37] Overige voorzieningen

Voor het mutatieoverzicht van de overige voorzieningen wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening, zie noot [13].

[38] Kortlopende verplichtingen

In miljoenen euro's

31-12-2021

31-12-2020

Handelsschulden en overige te betalen posten

85,5

67,5

Kortlopend deel derivaten

-

34,6

Aflossingsverplichtingen over langlopende verplichtingen

56,3

68,9

Aflossingsverplichtingen over leaseverplichtingen

5,1

4,6

Belastingverplichtingen

15,2

16,0

Rentedragende verplichtingen

41,3

32,0

Kortetermijnpersoneelsbeloningen

35,2

33,9

Nog te ontvangen facturen

11,2

9,1

Overlopende passiva

9,3

6,4

Totaal

259,2

273,0

[39] Bezoldiging directie en commissarissen

Op grond van artikel 1.3, eerste lid, onderdeel d Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT van 15 november 2012) is Vitens gehouden bij de samenstelling van onderstaande verantwoording rekening te houden met de verplichtingen zoals gesteld in de wet.

Bezoldiging directie

De managementverantwoordelijkheid van Vitens ligt bij de directie. De Raad van Commissarissen draagt verantwoordelijkheid voor de bezoldigingsstructuur van de directie. De bezoldiging bestaat uit een basissalaris, pensioen, sociale lasten en overige onkostenvergoedingen (representatievergoeding en werkgeverspremies zoals ZVW en WIA) en voldoet aan de vereisten van de Wet normering topinkomens (WNT en WNT2). De opsplitsing wordt hieronder vermeld.

Naam

Beloning (WNT)

Belastbare vaste en variabele onkosten-vergoedingen (WNT)

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (WNT)

Totale bezoldiging 2021 WNT

Totale bezoldiging norm 2021 WNT

Overige bezoldigings­componenten (geen onderdeel WNT)

Totale bezoldiging 2021

Beloning (WNT) 2020

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (WNT) 2020

Totale bezoldiging 2020 WNT

Totale bezoldiging 2020

drs. J.J. Hannema (Voorzitter) 1

184.855

-

24.145

209.000

209.000

9.049

218.049

178.608

22.392

201.000

209.564

drs. M. Bonhof (lid directie) 2

184.847

-

24.153

209.000

209.000

9.049

218.049

178.601

22.399

201.000

209.564

Totaal

369.702

-

48.298

418.000

418.000

18.098

436.098

357.209

44.791

402.000

419.128

1. Voorzitter directie: In 2021 fulltime dienstverband 365 dagen (2020: 366 dagen; fulltime dienstverband).
2. Lid directie: In 2021 fulltime dienstverband 365 dagen (2020: 366 dagen; fulltime dienstverband). 

Bezoldigingsbeleid directie

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft ter vergadering van 30 april 2015 ingestemd met het vernieuwde ‘bezoldigingsbeleid directie’. Dit bezoldigingsbeleid is in lijn met de bepalingen uit de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (de WNT). Per 1 januari 2015 is sprake van aanpassing van de WNT in verband met de verlaging van het wettelijke bezoldigingsmaximum van 130% naar 100% van de bezoldiging van een minister (Wet verlaging bezoldigingsmaximum, WNT2). De bezoldiging van de huidige directie past binnen de geldende regeling WNT2. Aan de directieleden zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt.

Bezoldiging commissarissen

De bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen bestaat uit vacatiegeld. Onderstaand de bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen - zonder dienstbetrekking (in euro’s):

Naam

Totale bezoldiging 2021 WNT

Totale bezoldiging norm 2021 WNT

Totale bezoldiging 2021

Totale bezoldiging 2020

In functie 2021
(in dagen)

mr. B. Staal1

12.454

12.454

12.454

30.150

1/1 - 25/5 (145)

drs. H.C.P Noten2

27.060

27.199

27.199

1.675

1/1 - 31/12 (365)

ir. C.J. Rameau MBA3

20.900

20.900

20.900

20.100

1/1 - 31/12 (365)

drs H. Setz MBA3

20.900

20.900

20.900

20.100

1/1 - 31/12 (365)

prof. dr. ir. G. van Dijk3

20.900

20.900

20.900

20.100

1/1 - 31/12 (365)

drs. M.R. van Lieshout3

20.900

20.900

20.900

20.100

1/1 - 31/12 (365)

Totaal

123.114

123.253

123.253

112.225

 

1. Voorzitter RvC tot en met 25 mei 2021.
2. Lid RvC tot 25 mei 2021 en voorzitter RvC vanaf 26 mei 2021.
3. Lid RvC

In bovenstaande tabel is in de totale bezoldiging norm 2021 WNT rekening gehouden met de dagen in functie als Voorzitter en/of als Lid RvC.

Het bezoldigingsbeleid Raad van Commissarissen is aangepast aan de per 1 januari 2013 in werking getreden Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de per 1 januari 2015 in werking getreden WNT2. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft ter vergadering van 30 april 2015 ingestemd met het vernieuwde bezoldigingsbeleid RvC.

[40] Accountantskosten

Overeenkomstig artikel 2:382a BW wordt in deze noot een toelichting gegeven op de accountantskosten die betrekking hebben op de ontvangen diensten van de accountantsorganisatie in 2021. Deze bestaan uit de controle van de jaarrekening
€ 291 duizend (2020: € 295 duizend) en voor andere controlewerkzaamheden € 8 duizend (2020: € 8 duizend).

Zwolle, 15 maart 2022

Raad van Commissarissen

drs. H.C.P. Noten (voorzitter)
ir. K.J. Rameau MBA (vicevoorzitter)
drs. M.R. van Lieshout (commissaris)
drs. H. Setz MBA (commissaris)
prof. dr ir G.M. van Dijk (commissaris)

Directie

drs. J.J. Hannema
drs. M. Bonhof