Geconsolideerde resultaten

Vitens heeft haar tarieven in 2021 licht laten stijgen, de drinkwateromzet is gedaald, de bedrijfskosten zijn toegenomen en de financiële lasten zijn gedaald. De maximale WACC 2021 is bij de vaststelling van de tarieven als uitgangspunt gehanteerd. Het resultaat na belastingen is ten opzichte van 2020 lager uitgekomen op € 19,4 miljoen (2020: € 23,9 miljoen).

De prijs voor drinkwater is voor de klant (consument) in 2021 (€ 0,64 per m3 en € 42 vastrecht) licht gestegen ten opzichte van 2020 (€ 0,62 per m3 en € 42 vastrecht). De tarieven van belasting op leidingwater zijn in 2021 licht gestegen. Een aantal gemeenten heft precario op ondergrondse leidingen. Deze heffing wordt, via Vitens, in rekening gebracht bij de klanten in de betreffende gemeenten. In 2017 heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen en is besloten dat precarioheffing vanaf  1 januari 2022 niet meer in rekening mag worden gebracht.

Omzet

Het waterverbruik over 2021 (351,3 miljoen m³) is met 3% gedaald ten opzichte van 2020 (362,4 miljoen m³). Wel zien we sinds 2015 een stijgende trend in het totale verbruik van drinkwater. Het gemiddelde verbruik per aansluiting kleinverbruik is in 2021 gedaald naar 105 m³ (2020: 110 m³). De drinkwateromzet is ondanks het lagere waterverbruik € 3,0 miljoen (circa 1%) hoger uitgekomen op € 356,7 miljoen (2020: € 353,7 miljoen) voornamelijk als gevolg van tariefstijging.

De afgifte aan het drinkwaternet over 2021 is uitgekomen op het niveau van 374,2 miljoen m³ (2020; 388,0 miljoen m³). Het ‘Niet In Rekening Gebracht’ percentage (NIRG) komt daarmee uit op 6,1% en is daarmee lager dan het definitieve NIRG-percentage over 2020 (6,6%).

De overige omzet is in 2021 met 8% gestegen naar € 39,4 miljoen (2020: € 36,7 miljoen).

Bedrijfskosten

Het saldo van de bedrijfskosten 2021 is ten opzichte van 2020 met 4% gestegen naar € 351,5 miljoen (2020: € 338,3 miljoen).

De stijging van de bedrijfskosten wordt voornamelijk verklaard door een stijging van de kosten uitbesteed werk en inhuur personeel van € 8,5 miljoen en een stijging van de personeelskosten met € 6,7 miljoen. Daartegenover dalen de kosten van amoveringen met € 1,1 miljoen en de overige kosten met € 0,9 miljoen.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn in 2021 licht gedaald naar € 100,3 miljoen (2020: € 101,4 miljoen). De reguliere afschrijvingen van de materiële- en immateriële vaste activa zijn als gevolg van een hoger investeringsniveau gestegen met € 2,4 miljoen, zie noot [22]. Naast de reguliere afschrijvingen heeft Vitens € 0,3 miljoen aan negatieve reële-waardemutaties (2020: € 0,1 miljoen positief), € 0,3 miljoen (2020: € 2,8 miljoen) aan desinvesteringen, € 2,1 aan positief boekresultaat verkoop activa (2020;
€ 0,3 miljoen) en € 5,9 miljoen aan afschrijvingen lease (2020: € 5,2 miljoen) verantwoord. De reële-waarde mutaties in 2021
(€ 0,3 miljoen) hebben betrekking op de herwaardering van dienstwoningen.

Bedrijfsresultaat

Het bedrijfsresultaat over 2021 bedraagt € 44,6 miljoen (2020: € 52,1 miljoen).

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten zijn in 2021 gedaald naar € 25,4 miljoen (2020: € 28,3 miljoen). Dit wordt veroorzaakt door de lage marktrente. Vitens heeft in 2021 voor € 100 miljoen aan nieuwe leningen aangetrokken. De renteniveaus zijn voor 78% (2020: 79%) van het vreemd vermogen gefixeerd voor meerdere jaren. Dit geeft stabiliteit in de rentekosten over de jaren en vermindert de invloed van schommelingen in de marktrente.

Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders

Het nettoresultaat toe te rekenen aan aandeelhouders van Vitens bedraagt in 2021 € 19,4 miljoen (2020: € 23,9 miljoen).

Eigen vermogen

Het eigen vermogen stijgt in 2021 met € 41,1 miljoen naar € 600,3 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de toevoeging van het resultaat 2021 (€ 19,4 miljoen) en door een stijging van de afdekkingsreserve als gevolg van een positieve waardeontwikkeling van de derivaten (€ 21,9 miljoen). Anderzijds daalt het eigen vermogen door een vrijval in de overige reserves (€ 0,1 miljoen).

De afdekkingsreserve voor ongerealiseerde aanpassingen in de reële waarde van financiële instrumenten als gevolg van toepassing van cashflow hedge accounting stijgt in 2021 als gevolg van een hogere marktrente met € 21,9 miljoen naar een negatieve waarde van € 60,4 miljoen (2020: € 82,3 miljoen).

De solvabiliteit (eigen vermogen) komt per 31 december 2021 uit op 30,2% (2020: 29,4%) en ligt daarmee onder de doelstelling van 35% zoals geformuleerd in het financieel beleid.

Na vaststelling van het voorstel voor winstbestemming in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal over 2021 € 19,4 miljoen worden toegevoegd aan de reserves en zal geen dividend worden uitgekeerd.

Kasstroom/ financiering

De kasstroom uit operationele activiteiten € 143,8 miljoen (2020: € 120,4 miljoen) is niet toereikend geweest om de investeringsactiviteiten (inclusief bijdragen derden) van € 167,0 miljoen (2020: € 157,8 miljoen) te financieren. In 2021 is voor
€ 68,9 miljoen op bestaande leningen afgelost (2020: € 50,7 miljoen) en is voor € 100 miljoen (2020: € 70 miljoen) aan nieuwe leningen aangetrokken. Het saldo rekening-courant stijgt ultimo 2021 met € 9,3 miljoen naar € 41,3 miljoen negatief. Per saldo stijgen de rentedragende schulden (inclusief liquide middelen) in 2021 met € 40,4 miljoen naar € 1.036.7 miljoen per 31 december 2021.