Toelichting op het geconsolideerde kasstroomoverzicht

[25] Kasstroom uit operationele activiteiten

De kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg € 122,4 miljoen (2017: € 166,4 miljoen) en is evenals 2017 toereikend om de investeringsactiviteiten van € 119,6 miljoen (2017: € 92,0 miljoen) te financieren. De kasstroom uit operationele activiteiten is € 44,0 miljoen lager dan in 2017 wat voornamelijk wordt veroorzaakt door de daling van het resultaat in 2018 met € 35,3 miljoen, dotatie voorzieningen met € 6,8 miljoen en afname van het netto werkkapitaal.

[25] Kasstroom uit investeringsactiviteiten

De kasstroom uit investeringsactiviteiten stijgt met € 27,6 miljoen (2018: € 119,6 miljoen; 2017: € 92,0 miljoen) door een stijging van het investeringsvolume met € 18,4 miljoen. Daarnaast daalt de mutatie activa voor verkoop met € 7,0 miljoen.

[25] Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Het surplus aan kasstroom uit operationele activiteiten en kasstroom uit investeringsactiviteiten daalt met € 71,6 miljoen (2018: € 2,8 miljoen; 2017: € 74,4 miljoen) en is niet toereikend voor het uitbetalen van dividend (€ 19,1 miljoen) en de daling van de langlopende leningen (aflossing € 69,5 miljoen). Hierom zijn in 2018 nieuwe leningen aangegaan ter grootte van € 75 miljoen.

Over boekjaar 2018 is sprake van een nettokasstroom van € 9,8 miljoen negatief waardoor de rentedragende verplichtingen toenemen met hetzelfde bedrag.