Enkelvoudige jaarrekening

Enkelvoudige balans per 31 december

Activa

 

In miljoenen euro's

 

31/12/2018

 

31/12/2017

 

Vaste activa

    
 

Immateriële vaste activa

4,0

 

-

 
 

Materiële vaste activa

1.708,7

 

1.682,1

 

[32]

Investeringen in dochterondernemingen

1,1

 

1,1

 

[32]

Investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures

5,6

 

5,4

 
 

Overige financiële vaste activa

0,5

 

1,5

 
   

1.719,9

 

1.690,1

 

Vlottende activa

    

[33]

Handels- en overige vorderingen

 

47,3

 

39,2

 

Liquide middelen

 

0,3

 

0,1

 

Vaste activa aangehouden voor verkoop

 

0,2

 

-

 

Totaal activa

 

1.767,7

 

1.729,4

Passiva

 

In miljoenen euro's

 

31/12/2018

 

31/12/2017

[34]

Eigen vermogen

    
 

Aandelenkapitaal

5,8

 

5,8

 
 

Agioreserve

147,2

 

147,2

 
 

Herwaarderingsreserve derivaten

-76,5

 

-82,0

 
 

Herwaarderingsreserve IFRS-transitie

22,9

 

25,5

 
 

Overige reserves

420,7

 

389,5

 
 

Resultaat boekjaar

13,0

 

47,7

 
   

533,0

 

533,7

 

Verplichtingen

    
      
 

Voorzieningen

    

[35]

Voorzieningen personeelsbeloningen

2,8

 

4,2

 

[36]

Overige voorzieningen

4,5

 

2,7

 
   

7,3

 

6,9

 

Langlopende verplichtingen

    
 

Egalisatierekening bijdragen van derden

86,2

 

73,0

 
 

Rentedragende verplichtingen

820,0

 

813,9

 
 

Derivaten

75,6

 

82,0

 
   

981,8

 

968,9

      

[37]

Kortlopende verplichtingen

 

245,6

 

219,9

      
 

Totaal Passiva

 

1.767,7

 

1.729,4

Enkelvoudige winst-en-verliesrekening

In miljoenen euro's

 

2018

 

2017

Eigen resultaat (excl. deelnemingen) na belastingen

12,8

 

47,6

 

Resultaat deelnemingen na belastingen

0,2

 

0,1

 

Netto resultaat

 

13,0

 

47,7