Geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen

In miljoenen euro's

Aandelen­kapitaal

Agioreserve gewoon kapitaal

Afdekkings­reserve 1

Overige reserves 1

Resultaat boekjaar

Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders van Vitens

Per 1 januari 2017

5,8

147,2

-98,3

385,9

48,5

489,1

       

Resultaat boekjaar 2017

-

-

-

-

47,7

47,7

Overig totaal resultaat 2017

-

-

16,3

-

-

16,3

Totaal resultaat 2017

-

-

16,3

-

47,7

64,0

       

Bestemming resultaat 2016

-

-

-

48,5

-48,5

-

Dividenduitkering gewone aandelen

-

-

-

-19,4

-

-19,4

Per 31 december 2017

5,8

147,2

-82,0

415,0

47,7

533,7

       

Resultaat boekjaar 2018

-

-

-

-

13,0

13,0

Overig totaal resultaat 2018

-

-

5,5

-

-

5,5

Totaal resultaat 2018

-

-

5,5

-

13,0

18,5

       

Bestemming resultaat 2017

-

-

-

47,7

-47,7

-

Dividenduitkering gewone aandelen

-

-

-

-19,1

-

-19,1

Per 31 december 2018

5,8

147,2

-76,5

443,6

13,0

533,0

1. Het saldo van de afdekkingsreserve en de overige reserves is vrij uitkeerbaar.