Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening

[16] Drinkwateromzet

In miljoenen euro's

2018

2017

Levering van drinkwater

196,4

208,7

Vastrechtvergoeding

126,5

142,8

Totaal

322,9

351,5

De jaarnota voor een gemiddelde klant (kleinverbruik) is in 2018 gedaald naar € 106 (exclusief belastingen) ten opzichte van 2017 (€ 114 exclusief belastingen).

Het bedrag van de voorziening voor mogelijke onjuiste tariefberekening voor vastrecht is in mindering gebracht op de omzet vastrechtvergoeding 2018.

[17] Overige omzet

In miljoenen euro's

2018

2017

Opbrengsten verhuizing en incasso

2,1

2,4

Opbrengsten brandkranen en sprinklers

8,3

7,4

Opbrengsten werk voor derden

0,8

0,6

Opbrengsten huur en pacht

0,6

1,2

Meeliftvergoedingen

0,2

0,2

Opbrengsten analyses en advisering

3,5

3,8

Opbrengsten dienstverlening aan derden

6,8

5,4

Amortisatie egalisatierekening

2,7

2,3

Opbrengsten aansluitingen

5,0

4,7

Opbrengsten huurvergoeding standpijpen

0,8

0,7

Opbrengsten reststoffen

1,2

1,2

Overige opbrengsten

6,1

4,4

Totaal

38,1

34,3

Onder de overige omzet worden opbrengsten verantwoord die niet direct gerelateerd zijn aan de kernactiviteiten. De overige omzet bestaat onder meer uit de volgende posten:

 • Opbrengsten verhuizingen/nieuwe aansluitingen en incasso. Bij verhuizingen/nieuwe aansluitingen brengt Vitens een bedrag in rekening ter dekking van de administratieve werkzaamheden;

 • Opbrengst brandkranen heeft betrekking op een eenmalige bijdrage en een jaarlijkse terugkerende vergoeding ten behoeve van het onderhoud;

 • Opbrengst werk voor derden betreft diverse activiteiten die Vitens verricht voor derden;

 • Opbrengst huur en pacht heeft betrekking op huuropbrengsten van kantoorgebouwen en dienstwoningen (aanwezig op gronden waarop productielocaties zijn gevestigd of winning plaatsvindt). Daarnaast opbrengsten voor het verpachten van gronden;

 • Meeliftvergoedingen betreffen vergoedingen van met name gemeenten voor het meeliften op de rekening van Vitens voor verontreiningingsheffingen/ingezetenenomslag en rioolheffingen;

 • Opbrengsten analyses en advisering hebben betrekking op verrichte analyses vanuit het laboratorium van Vitens voor derden;

 • Opbrengsten dienstverlening aan derden betreft verrichte front- en backofficewerkzaamheden voor een ander drinkwaterbedrijf;

 • Amortisatie bijdragen van derden. Betreffen bijdragen voor aanleg aansluitleidingen. De amortisatie van de egalisatierekening vindt plaats in 331/3 jaar;

 • Opbrengsten huurvergoeding standpijpen betreft de verhuur van standpijpen aan derden;

 • Opbrengsten reststoffen heeft betrekking op de verkoop van reststoffen welke ontstaan als gevolg van het waterzuiveringsproces;

 • De activiteiten uit overige opbrengsten worden als opbrengst verantwoord voor zover levering van goederen en diensten heeft plaatsgevonden en zover de prestaties zijn geleverd. De overige opbrengsten betreffen onder andere dienstverlening aan Vitens- Evides International B.V. en overige incidentele opbrengsten.

Bedrijfskosten

[18] Kosten uitbesteed werk en inhuur personeel

In miljoenen euro's

2018

2017

Uitbesteed werk

24,3

22,2

Ingehuurd personeel van derden

18,8

11,1

Totaal

43,1

33,3

[19] Overige kosten

In miljoenen euro's

2018

2017

Grond- en hulpstoffen

12,7

10,9

Overige personeelskosten

6,1

5,5

Water inkopen

4,0

3,7

Elektra

11,3

11,1

Autokosten

6,7

6,9

Automatiseringskosten

16,8

15,6

Telecomkosten

1,7

2,0

Facilitaire kosten

21,2

20,9

Belastingen, uitkeringen en verzekeringen

8,5

6,4

Amoveringskosten

2,1

2,2

Overige kosten

8,8

9,3

Af: geactiveerde productie eigen bedrijf indirecte kosten

-3,9

-3,6

Totaal

96,1

90,9

De overige personeelskosten hebben voor een belangrijk deel betrekking op reis- en verblijfkosten en opleidingskosten.

De autokosten betreffen leasekosten voor het wagenpark, brandstof en overige autokosten. De leasekosten over 2018 bedragen € 4,8 miljoen (2017: € 4,9 miljoen).

De facilitaire kosten hebben voor een belangrijk deel betrekking op huurkosten kantoorgebouwen en onderhoud van installaties, kantoorgebouwen en terreinen. De kosten voor onderhoud aan installaties, gebouwen en terreinen over 2018 bedragen € 15,8 miljoen (2017: € 15,4 miljoen). De huurkosten van kantoorgebouwen en machines over 2018 bedragen € 2,5 miljoen (2017: € 2,3 miljoen).

Onder de geactiveerde productie voor het eigen bedrijf worden de eigen bedrijfskosten opgenomen ten dienste van de vervaardiging van materiële vaste activa die betrekking hebben op infrastructurele werken (productiebedrijven en leidingwerk) van de onderneming. Dit betreft naast personeelskosten diverse overige kosten en deze bedragen over 2018 € 3,9 miljoen (2017: € 3,6 miljoen).

[20] Personeelskosten

In miljoenen euro's

2018

2017

Salarissen

74,7

75,1

Sociale lasten

8,9

9,3

Afgedragen premies aan collectieve regelingen die als toegezegde-bijdragenregeling worden behandeld

10,0

9,4

Af: geactiveerde productie eigen bedrijf personeelskosten

-12,3

-10,3

 

81,3

83,5

   

Reorganisatievoorzieningen

-0,7

0,7

Jubileumvoorziening

0,1

0,3

Totaal

80,7

84,5

Onder de geactiveerde productie voor het eigen bedrijf worden de eigen bedrijfskosten opgenomen ten dienste van de vervaardiging van materiële vaste activa welke betrekking hebben op infrastructurele werken (productiebedrijven en leidingwerk) van de onderneming. Dit betreft voornamelijk directe personeelskosten en bedraagt over 2018 € 12,3 miljoen (2017: € 10,3 miljoen). De personeelskosten voor reorganisaties en jubilea volgen hieronder.

In miljoenen euro's

Reorganisatie-voorziening

Jubileum-voorziening

Totaal 2018

Totaal 2017

Dotatie voorzieningen

-

0,1

0,1

1,0

Vrijval voorzieningen

-0,7

-

-0,7

-

Totaal

-0,7

0,1

-0,6

1,0

Aantal werknemers

2018

2017

Aantal medewerkers in vaste dienst per 31 december

1.392

1.378

Aantal FTE in vaste dienst per 31 december

1.308

1.293

[21] Afschrijvingen, reële-waardemutaties en bijzondere waardeverminderingen van (im)materiële vaste activa

In miljoenen euro's

2018

2017

Afschrijvingen

89,9

89,1

Afschrijvingskosten vanuit Facturatie B.V.

0,5

0,5

Boekresultaat verkoop activa

-0,5

-0,6

Desinvesteringen

1,2

-

Bijzondere waardeverminderingen

-

0,2

Reële waarde mutaties

-0,5

0,8

Totaal

90,6

90,0

[22] Financiële lasten

In miljoenen euro's

2018

2017

Rentekosten bullet en lineaire geldleningen

18,7

20,3

Rentekosten derivaten

12,9

12,9

Rentekosten roll-over-geldleningen

-0,4

-0,4

Rentekosten achtergestelde geldleningen

0,8

1,2

Rentedotatie voorzieningen

1,2

0,5

Overige financiële lasten

-

-

Rentekosten doorbelast aan investeringsprojecten (IAS 23)

-0,6

-0,3

Totaal

32,6

34,2

[23] Aandeel in resultaat in geassocieerde deelnemingen en joint ventures

In miljoenen euro's

2018

2017

Resultaat geassocieerde deelnemingen en joint ventures

0,2

0,1

[24] Belastingen

Vitens is vanaf 1 januari 2016 belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Activiteiten welke Vitens verricht vanuit de Drinkwaterwet, zoals het leveren van drinkwater, zijn vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting.

De belasting over het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening bedraagt nihil (2017: € 0,2 miljoen). De aansluiting met het effectieve belastingtarief is als volgt:

In miljoenen euro's

2018

2017

Resultaat voor belastingen

12,9

47,9

Onbelaste activiteiten

13,4

47,1

Belastbaar resultaat

-0,5

0,8

Vennootschapsbelasting

-0,1

0,2

De vennootschapsbelasting is berekend op basis van het geldende belastingtarief in Nederland (25%). De effectieve belastingdruk over het resultaat voor de vennootschapsbelasting bedraagt 0%.

Dividendbelasting

Over de betaalde dividenduitkering wordt door Vitens dividendbelasting ingehouden en afgedragen.