Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

Waarderingsgrondslagen voor de enkelvoudige jaarrekening

De enkelvoudige jaarrekening van Vitens is opgesteld volgens de bepalingen Titel 9 Boek 2 BW met uitzondering van de grondslagen van waardering en resultaatbepaling zoals onderstaand toegelicht.

De gebruikte waarderingsgrondslagen zijn grotendeels dezelfde als die gebruikt worden voor de geconsolideerde jaarrekening volgens de bepalingen van artikel 362 lid 8 Titel 9 Boek 2 BW, waarbij investeringen in dochtermaatschappijen worden verantwoord tegen de nettovermogenswaarde van de activa volgens de equity methode. De enkelvoudige winst-en-verliesrekening van Vitens is op grond van artikel 402 Titel 9 Boek 2 BW op vereenvoudigde wijze opgesteld. Vitens hanteert als grondslagen voor waardering en resultaatbepaling de International Financial Reporting Standards (IFRS) zoals aanvaard binnen de Europese Unie. Voor de grondslagen wordt verwezen naar de ‘Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling van de geconsolideerde jaarrekening’.

De balansposten kantoorgebouwen, dienstwoningen, vaste activa aangehouden voor verkoop en derivaten worden gewaardeerd tegen reële waarde. Als gevolg van de toepassing van Titel 9 Boek 2 BW wordt voor het effect van reële-waardemutaties op het vermogen een herwaarderingsreserve gevormd. Voor de overige toelichtingen wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening.

[32] Investeringen in deelnemingen

In miljoenen euro's

Investeringen in dochtermaatschappijen

Investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2017

1,1

5,3

6,4

    

Mutaties 2017

   

Aandeel in resultaat

-

0,1

0,1

Resultaat boekjaar

-

-

-

Totaal mutaties

-

0,1

0,1

    

Boekwaarde per 31 december 2017

1,1

5,4

6,5

    

Mutaties 2018

   

Aandeel in resultaat

-

0,2

0,2

Resultaat boekjaar

-

-

-

Totaal mutaties

-

0,2

0,2

    

Boekwaarde per 31 december 2018

1,1

5,6

6,7

Deelnemingen in dochtermaatschappijen worden gewaardeerd tegen nettovermogenswaarde, die is bepaald op basis van IFRS-grondslagen zoals toegepast in de geconsolideerde jaarrekening.

[33] Handels- en overige vorderingen

In miljoenen euro's

 

2018

 

2017

Handelsdebiteuren

30,2

 

27,5

 

Waardevermindering van debiteuren

-1,0

 

-1,1

 

Meelifters

0,3

 

0,4

 

Nettohandelsvorderingen

 

29,5

 

26,8

Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

3,5

 

1,1

Vooruitgefactureerde bedragen

 

-

 

0,1

Vorderingen op groepsmaatschappijen

 

0,1

 

0,1

Overlopende activa

 

14,2

 

11,1

Totaal

 

47,3

 

39,2

[34] Eigen vermogen

In miljoenen euro's

2018

2017

Stand per 1 januari

533,7

489,1

   

Mutaties

  

Resultaat boekjaar

13,0

47,7

Mutatie herwaarderingsreserve derivaten

5,5

16,3

Mutatie herwaarderingsreserve IFRS-transitie

-2,5

-2,5

Mutatie algemene reserve

2,5

2,5

Dividenduitkering gewone aandelen

-19,1

-19,4

Totaal mutaties

-0,7

44,6

   

Stand per 31 december

533,0

533,7

De herwaarderingsreserve derivaten betreft de negatieve marktwaarde derivaten van € 76,5 miljoen (2017: € 82,0 miljoen), zie noot [11].

De herwaarderingsreserve IFRS-transitie is gevormd voor de waardevermeerdering in 2006 op transport- en hoofdleidingen en ruwwater- en terreinleidingen op productielocaties. Voor de transport- en hoofdleidingen is uitgegaan van een gewogen gemiddelde ouderdom (of investeringsjaar) van 1977 waardoor deze herwaardering in de komende 8 jaar zal aflopen naar nihil. Voor de ruwwater- en terreinleidingen op productielocaties is uitgegaan van een gewogen gemiddelde ouderdom (of investeringsjaar) van 1996 waardoor deze herwaardering in de komende 17 jaar zal aflopen naar nihil.

Voor een overige toelichting op het eigen vermogen wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening, zie noot [7].

[35] Voorzieningen personeelsbeloningen

Voor het mutatieoverzicht van de voorzieningen personeelsbeloningen wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening, zie noot [12].

[36] Overige voorzieningen

Voor het mutatieoverzicht van de overige voorzieningen wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening, zie noot [13].

[37] Kortlopende verplichtingen

In miljoenen euro's

2018

2017

Handelsschulden en overige te betalen posten

66,2

51,5

Aflossingsverplichtingen over langlopende verplichtingen

68,9

69,5

Belastingverplichtingen

15,7

13,9

Rentedragende verplichtingen

48,3

38,3

Korte termijn personeelsbeloningen

31,0

30,3

Nog te ontvangen facturen

8,8

8,3

Overlopende passiva

6,7

8,1

Totaal

245,6

219,9

[38] Bezoldiging directie en commissarissen

Op grond van artikel 1.3, eerste lid, onderdeel d Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT van 15 november 2012) is Vitens gehouden bij de samenstelling van onderstaande verantwoording rekening te houden met de verplichtingen zoals gesteld in de wet.

Bezoldiging directie

De managementverantwoordelijkheid van Vitens ligt bij de directie. De Raad van Commissarissen draagt verantwoordelijkheid voor de bezoldigingsstructuur van de directie. De bezoldiging bestaat uit een basissalaris, pensioen, sociale lasten en overige onkostenvergoedingen (representatievergoeding en werkgeverspremies zoals ZVW en WIA) en voldoet aan de vereisten van de Wet normering topinkomens (WNT en WNT2). De opsplitsing wordt hieronder vermeld.

Naam

Beloning (WNT)

Belastbare vaste en variabele onkosten-vergoedingen (WNT)

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (WNT)

Totale bezoldiging 2018 WNT

Totale bezoldiging norm 2018 WNT

Overige bezoldigings­componenten (geen onderdeel WNT)

Totale bezoldiging 2018

Beloning (WNT) 2017

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (WNT) 2017

Totale bezoldiging 2017 WNT

Totale bezoldiging 2017

drs. J.J. Hannema (Voorzitter) 1

169.840

-

19.160

189.000

189.000

9.574

198.574

54.729

5.768

60.497

63.826

drs. M. Bonhof (lid directie) 2

160.071

-

19.013

179.084

189.000

9.918

189.002

52.333

6.012

58.345

61.438

Totaal

329.911

-

38.173

368.084

 

19.492

387.576

107.062

11.780

118.842

125.264

1. Voorzitter directie: In 2018 fulltime dienstverband 365 dagen (2017: 122 dagen; fulltime dienstverband).
2. Lid directie: In 2018 fulltime dienstverband 365 dagen (2017: 122 dagen; fulltime dienstverband). 

Bezoldigingsbeleid directie

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft ter vergadering van 30 april 2015 ingestemd met het vernieuwde ‘bezoldigingsbeleid directie’. Dit bezoldigingsbeleid is in lijn met de bepalingen uit de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (de WNT). Per 1 januari 2015 is sprake van aanpassing van de WNT in verband met de verlaging van het wettelijke bezoldigingsmaximum van 130% naar 100% van de bezoldiging van een minister (Wet verlaging bezoldigingsmaximum, WNT2). De bezoldiging van de huidige directie past binnen de geldende regeling WNT2. Aan de directieleden zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt.

Bezoldiging commissarissen

De bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen bestaat uit vacatiegeld.

Bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen - zonder dienstbetrekking (in euro’s).

Naam

Totale bezoldiging 2018 WNT

Totale bezoldiging norm 2018 WNT

Totale bezoldiging 2018

Totale bezoldiging 2017

In functie 2018
(in dagen)

mr. B. Staal1

28.050

28.350

28.050

27.150

1/1 - 31/12 (365)

ir. C.J. Rameau MBA2

18.700

18.900

18.700

17.900

1/1 - 31/12 (365)

ir.T.A. de Man2

5.696

5.696

5.696

17.900

1/1 - 20/4 (110)

drs. M.C.J. Poulussen MSM2

18.700

18.900

18.700

17.900

1/1 - 31/12 (365)

drs. E.A. de Groot2

18.700

18.900

18.700

17.900

1/1 - 31/12 (365)

drs H. Setz MBA2

6.233

6.317

6.233

-

1/9 - 31/12 (122)

prof. dr. ir. G. van Dijk2

1.558

1.605

1.558

-

1/12 - 31/12 (31)

Totaal

97.637

 

97.637

98.750

 

1. Voorzitter RvC.
2. Lid RvC.

Het bezoldigingsbeleid Raad van Commissarissen is aangepast aan de per 1 januari 2013 in werking getreden Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector’ (WNT) en de per 1 januari 2015 in werking getreden WNT2. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft ter vergadering van 30 april 2015 ingestemd met het vernieuwde bezoldigingsbeleid RvC.

[39] Accountantskosten

Overeenkomstig artikel 2:382a BW wordt in deze noot een toelichting gegeven op de accountantskosten die betrekking hebben op de ontvangen diensten van de accountantsorganisatie in 2018. Deze bestaan uit de controle van de jaarrekening € 251 duizend (2017: € 212 duizend) en voor andere controlewerkzaamheden € 9 duizend (2017: € 22 duizend).

Zwolle, 24 april 2019

Raad van Commissarissen

mr. B. Staal (voorzitter)
ir. C.J. Rameau (vicevoorzitter)
drs. M.C.J. Poulussen MSM
drs. E.A. de Groot
drs. H. Setz MBA
prof. dr. ir. G. van Dijk

Directie

drs. J.J. Hannema
drs. M. Bonhof