Geconsolideerde resultaten

Vitens heeft haar tarieven in 2018 verlaagd en de bedrijfskosten zijn toegenomen, hierdoor is het resultaat na belastingen ten opzichte van 2017 € 34,7 miljoen lager uitgekomen op € 13,0 miljoen (2017: € 47,7 miljoen).

De prijs voor drinkwater is voor de klant (consument) in 2018 (€ 0,57 per m3 en € 43 vastrecht) verlaagd ten opzichte van 2017 (€ 0,63 per m3 en € 45 vastrecht). De tarieven van belasting op leidingwater zijn in 2018 licht gestegen. Een aantal gemeenten heft precario op ondergrondse leidingen. Deze heffing wordt, via Vitens, in rekening gebracht bij de klanten in de betreffende gemeenten.

Vitens wil als publieke onderneming een bijdrage leveren aan het verlagen van de maatschappelijke kosten. Onze unieke positie als drinkwaterbedrijf met een natuurlijk monopolie brengt de verantwoordelijkheid met zich mee om het geld van klanten en publieke aandeelhouders op een verantwoorde wijze te besteden.

Omzet

Het waterverbruik over 2018 (353,0 miljoen m³) is voornamelijk als gevolg van een warme en droge zomer aanzienlijk gestegen ten opzichte van 2017 (336,1 miljoen m³). Het gemiddelde verbruik per aansluiting kleinverbruik is gestegen naar 112 m³ (2017: 109 m³). De drinkwateromzet is € 28,6 miljoen lager uitgekomen op € 322,9 miljoen (2017: € 351,5 miljoen) voornamelijk als gevolg van verlaging van de tarieven.

De afgifte aan het net over 2018 is uitgekomen op het niveau van 376,6 miljoen m³ (2017: 359,8 miljoen m³). Het ‘Niet In Rekening Gebracht’ percentage (NIRG) komt daarmee voorlopig uit op 6,3% en is daarmee lager dan het definitieve NIRG-percentage over 2017 (6,6%).

De overige omzet is in 2018 met € 3,8 miljoen gestegen naar € 38,1 miljoen (2017: € 34,3 miljoen).

Bedrijfskosten

Het saldo van de bedrijfskosten is ten opzichte van 2018 gestegen met € 11,9 miljoen naar € 315,7 miljoen (2017: € 303,8 miljoen). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van de kosten uitbesteed werk en inhuur personeel van € 9,8 miljoen, een stijging van de grond- en hulpstoffen van € 1,8 miljoen en een stijging van de belastingen van € 2,1 miljoen. Daartegenover dalen de personeelskosten met € 3,8 miljoen.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn in 2018 gestegen naar € 90,6 miljoen (2017: € 90,0 miljoen). Naast de reguliere afschrijvingen heeft Vitens € 0,5 miljoen aan (positieve) reële-waardemutaties (2017: € 0,8 miljoen negatief) en € 1,2 miljoen (2017: nihil) aan desinvesteringen verantwoord. De reële-waarde mutaties (€ 0,5 miljoen) hebben betrekking op de herwaardering van kantoorgebouwen. De desinvesteringen (€ 1,2 miljoen) hebben voornamelijk betrekking op afboekingen van bedrijfsgebouwen, kantoren, leidingen en andere vaste middelen.

Bedrijfsresultaat

Het bedrijfsresultaat over 2018 bedraagt € 45,3 miljoen (2017: € 82,0 miljoen).

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten zijn in 2018 gedaald naar € 32,6 miljoen (2017: € 34,2 miljoen). Dit wordt veroorzaakt door de lage marktrente en daling van de gemiddelde rentedragende verplichtingen in 2018. Vitens heeft in 2018 voor € 75 miljoen aan nieuwe leningen aangetrokken. De renteniveaus zijn voor 74% (2017: 75%) van het vreemd vermogen gefixeerd voor meerdere jaren. Dit geeft stabiliteit in de rentekosten over de jaren en vermindert de invloed van schommelingen in de marktrente.

Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders

Het nettoresultaat toe te rekenen aan aandeelhouders van Vitens bedraagt in 2018 € 13,0 miljoen (2017: € 47,7 miljoen).

Eigen vermogen

Het eigen vermogen daalt in 2018 met € 0,7 miljoen naar € 533,0 miljoen. De daling wordt veroorzaakt door het in 2017 uitgekeerd dividend over boekjaar 2017 (-/- € 19,1 miljoen). Anderzijds een stijging van het eigen vermogen door toevoeging van het resultaat 2018 (€ 13,0 miljoen) en een stijging van de afdekkingsreserve als gevolg van een positieve waardeontwikkeling van de derivaten (€ 5,5 miljoen).

De afdekkingsreserve voor ongerealiseerde aanpassingen in de reële waarde van financiële instrumenten als gevolg van toepassing van cashflow hedge accounting stijgt in 2018 als gevolg van een hogere marktrente met € 5,5 miljoen naar een negatieve waarde van € 76,5 miljoen (2017: € 82,0 miljoen).

De solvabiliteit (eigen vermogen) komt per 31 december 2018 uit op 30,2% (2017: 30,9%) en ligt daarmee boven de doelstelling van 30% zoals geformuleerd in het financieel beleid.

Na vaststelling van het voorstel voor winstbestemming zal over 2018 € 7,8 miljoen worden toegevoegd aan de reserves en een gewoon dividend van € 5,2 miljoen worden uitgekeerd, na behandeling van het dividendbesluit in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Kasstroom/ financiering

De kasstroom uit operationele activiteiten is € 122,4 miljoen (2017: € 166,4 miljoen) en is toereikend geweest om de investeringsactiviteiten (inclusief bijdragen derden) van € 119,6 miljoen (2017: € 92,0 miljoen) te financieren. In 2018 is voor € 69,5 miljoen op bestaande leningen afgelost (2017: € 45,0 miljoen) en is voor € 75 miljoen aan nieuwe leningen aangetrokken. Het saldo rekening-courant stijgt ultimo 2018 met € 9,8 miljoen naar € 46,8 miljoen. Per saldo stijgen de rentedragende schulden (inclusief liquide middelen) in 2018 met € 15,3 miljoen naar € 935,7 miljoen per 31 december 2018.