Geconsolideerde winst- en verliesrekening en overzicht totaalresultaat

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

 

In miljoenen euro's

 

2018

 

2017

[16]

Drinkwateromzet

322,9

 

351,5

 

[17]

Overige omzet

38,1

 

34,3

 
 

Totaal bedrijfsopbrengsten uit doorlopende bedrijfsactiviteiten

 

361,0

 

385,8

      
 

Bedrijfskosten

    

[18]

Kosten uitbesteed werk en inhuur personeel

43,1

 

33,3

 
 

Grondwaterbelastingen en -heffingen

5,2

 

5,1

 

[19]

Overige kosten

96,1

 

90,9

 

[20]

Personeelskosten

80,7

 

84,5

 

[21]

Afschrijvingen, reële-waardemutaties en bijzondere waardevermindering van (im)materiële vaste activa

90,6

 

90,0

 
 

Totaal bedrijfskosten

 

315,7

 

303,8

      
 

Bedrijfsresultaat

 

45,3

 

82,0

      

[22]

Financiële lasten

-32,6

 

-34,2

 

[23]

Aandeel in resultaat in geassocieerde deelnemingen en joint ventures

0,2

 

0,1

 
   

-32,4

 

-34,1

      
 

Resultaat voor belastingen

 

12,9

 

47,9

      

[24]

Belastingen

 

0,1

 

-0,2

      
 

Resultaat na belastingen

 

13,0

 

47,7

      
 

Waarvan:

    
 

Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders van Vitens

 

13,0

 

47,7

Geconsolideerd overzicht totaalresultaat

In miljoenen euro's

2018

2017

Resultaat na belastingen

13,0

47,7

Mutatie in effectief dekkende rentederivaten

5,5

16,3

Totaalresultaat

18,5

64,0

   

Waarvan:

  

Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders van Vitens

18,5

64,0

Het is niet de verwachting dat de mutaties in effectief dekkende rentederivaten in de toekomst zullen worden geherclassificeerd naar de winst- en verliesrekening.

Noten in de linkermarge van tabellen verwijzen naar de toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening en verder.