Geconsolideerd kasstroomoverzicht

 

In miljoenen euro's

 

2018

 

2017

 

Resultaat na belastingen

 

13,0

 

47,7

      
 

Aanpassingen voor:

    

[22]

Financiële lasten

32,6

 

34,2

 

[21]

Afschrijvingen, reële-waardemutaties, en bijzondere waardevermindering van materiële vaste activa

89,3

 

89,5

 

[8]

Amortisatie egalisatierekening bijdragen van derden

-2,7

 

-2,3

 

[8]

Ontvangsten egalisatierekening bijdragen van derden

15,9

 

13,5

 

[12,13]

Dotatie voorzieningen

7,4

 

1,0

 

[4]

Overige mutaties financiële vaste activa

-0,2

 

-0,1

 
   

142,3

 

135,8

      
 

Veranderingen in werkkapitaal:

    

[6]

Handels- en overige vorderingen

-8,1

 

11,8

 
 

Handelsschulden en overlopende passiva

9,9

 

9,1

 
   

1,8

 

20,9

[12,13]

Onttrekkingen voorzieningen

 

-2,0

 

-3,0

[25]

Kasstroom uit operationele bedrijfsactiviteiten

 

155,1

 

201,4

      
 

Betaalde rente

 

-32,7

 

-35,0

      
 

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

122,4

 

166,4

      

[1,2,22]

Investeringen in (im)materiële vaste activa

-120,6

 

-101,8

 

[2,21]

Desinvesteringen

1,2

 

3,0

 

[6]

Mutatie activa voor verkoop

-0,2

 

6,8

 
 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

-119,6

 

-92,0

      

[10]

Opgenomen langlopende geldleningen

75,0

 

-

 

[10]

Aflossingen langlopende geldleningen

-57,0

 

-32,4

 

[9]

Aflossingen achtergestelde geldleningen

-12,5

 

-12,6

 

[4]

Ontvangen aflossingen op leningen

1,0

 

1,3

 

[7]

Betaald dividend

-19,1

 

-19,4

 

[25]

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

-12,6

 

-63,1

      
 

Nettokasstroom

 

-9,8

 

11,3

      
 

Liquide middelen en rentedragende verplichtingen per 1 januari

 

-37,0

 

-48,3

 

Liquide middelen en rentedragende verplichtingen per 31 december

 

-46,8

 

-37,0

 

Mutatie liquide middelen en rentedragende verplichtingen

 

-9,8

 

11,3