Geconsolideerde winst- en verliesrekening en overzicht totaalresultaat

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

 

In miljoenen euro's

 

2020

 

2019

[17]

Drinkwateromzet

353,7

 

328,8

 

[18]

Overige omzet

36,7

 

36,1

 
 

Totaal bedrijfsopbrengsten uit doorlopende bedrijfsactiviteiten

 

390,4

 

364,9

      
 

Bedrijfskosten

    

[19]

Kosten uitbesteed werk en inhuur personeel

-48,3

 

-43,8

 
 

Grondwaterbelastingen en -heffingen

-5,4

 

-5,3

 

[20]

Overige kosten

-94,4

 

-92,3

 

[21]

Personeelskosten

-88,8

 

-86,0

 

[22]

Afschrijvingen, reële-waardemutaties en bijzondere waardevermindering van (im)materiële vaste activa

-101,4

 

-96,1

 
 

Totaal bedrijfskosten

 

-338,3

 

-323,5

      
 

Bedrijfsresultaat

 

52,1

 

41,4

      

[23]

Financiële baten en lasten

-28,3

 

-30,3

 

[24]

Aandeel in resultaat in geassocieerde deelnemingen en joint ventures

0,1

 

-

 
   

-28,2

 

-30,3

      
 

Resultaat voor belastingen

 

23,9

 

11,1

      

[25]

Belastingen

 

-

 

-

      
 

Resultaat na belastingen

 

23,9

 

11,1

      
 

Waarvan:

    
 

Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders van Vitens

 

23,9

 

11,1

Geconsolideerd overzicht totaalresultaat

In miljoenen euro's

2020

2019

Resultaat na belastingen

23,9

11,1

Mutatie in effectief dekkende rentederivaten

-0,1

-5,7

Totaalresultaat

23,8

5,4

   

Waarvan:

  

Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders van Vitens

23,8

5,4

Het is niet de verwachting dat de mutaties in effectief dekkende rentederivaten in de toekomst zullen worden geherclassificeerd naar de winst-en-verliesrekening. Noten in de linkermarge van tabellen verwijzen naar de toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening en verder.