Enkelvoudige jaarrekening

Enkelvoudige balans per 31 december

Activa
 

In miljoenen euro's

 

31-12-2020

 

31-12-2019

 

Vaste activa

    
 

Immateriële vaste activa

31,1

 

18,4

 
 

Materiële vaste activa

1.792,6

 

1.745,3

 
 

Activa met gebruiksrecht

17,3

 

13,8

 
      

[33]

Investeringen in dochterondernemingen

-

 

1,1

 

[33]

Investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures

5,7

 

5,6

 
 

Overige financiële vaste activa

0,2

 

0,1

 
   

1.846,9

 

1.784,3

 

Vlottende activa

    

[34]

Handels- en overige vorderingen

 

50,3

 

43,2

 

Totaal activa

 

1.897,2

 

1.827,5

Passiva
 

In miljoenen euro's

 

31-12-2020

 

31-12-2019

[35]

Eigen vermogen

    
 

Aandelenkapitaal

5,8

 

5,8

 
 

Agioreserve

147,2

 

147,2

 
 

Herwaarderingsreserve derivaten

-82,3

 

-82,2

 
 

Herwaarderingsreserve IFRS-transitie

17,7

 

20,3

 
 

Overige reserves

444,8

 

431,0

 
 

Resultaat boekjaar

23,9

 

11,1

 
   

557,1

 

533,2

 

Verplichtingen

    
      
 

Voorzieningen

    

[36]

Voorzieningen personeelsbeloningen

1,3

 

1,8

 

[37]

Overige voorzieningen

1,0

 

2,8

 
   

2,3

 

4,6

 

Langlopende verplichtingen

    
 

Egalisatierekening bijdragen van derden

111,4

 

97,0

 
 

Rentedragende verplichtingen

895,4

 

894,3

 
 

Leaseverplichtingen

10,3

 

8,8

 
 

Derivaten

47,7

 

82,2

 
   

1.064,8

 

1.082,3

      

[38]

Kortlopende verplichtingen

 

273,0

 

207,4

      
 

Totaal Passiva

 

1.897,2

 

1.827,5

Enkelvoudige winst-en-verliesrekening

In miljoenen euro's

 

2020

 

2019

Eigen resultaat (excl. deelnemingen) na belastingen

23,8

 

11,1

 

Resultaat deelnemingen na belastingen

0,1

 

-

 

Netto resultaat

 

23,9

 

11,1