Geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen

In miljoenen euro's

Aandelen­kapitaal

Agioreserve gewoon kapitaal

Afdekkings­reserve 1

Overige reserves 1

Resultaat boekjaar

Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders van Vitens

Per 1 januari 2019

5,8

147,2

-76,5

443,6

13,0

533,1

       

Resultaat boekjaar 2019

-

-

-

-

11,1

11,1

Overig totaal resultaat 2019

-

-

-5,7

-

-

-5,7

Totaal resultaat 2019

-

-

-5,7

-

11,1

5,4

       

Bestemming resultaat 2018

-

-

-

13,0

-13,0

-

Dividenduitkering gewone aandelen

-

-

-

-5,2

-

-5,2

Per 31 december 2019

5,8

147,2

-82,2

451,4

11,1

533,3

       

Resultaat boekjaar 2020

-

-

-

-

23,9

23,9

Overig totaal resultaat 2020

-

-

-0,1

-

-

-0,1

Totaal resultaat 2020

-

-

-0,1

-

23,9

23,8

       

Bestemming resultaat 2019

-

-

-

11,1

-11,1

-

Dividenduitkering gewone aandelen

-

-

-

-

-

-

Per 31 december 2020

5,8

147,2

-82,3

462,5

23,9

557,1

1. Het saldo van de afdekkingsreserve en de overige reserves is vrij uitkeerbaar.