Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

Waarderingsgrondslagen voor de enkelvoudige jaarrekening

De enkelvoudige jaarrekening van Vitens is opgesteld volgens de bepalingen Titel 9 Boek 2 BW met uitzondering van de grondslagen van waardering en resultaatbepaling zoals onderstaand toegelicht.

De gebruikte waarderingsgrondslagen zijn grotendeels dezelfde als die gebruikt worden voor de geconsolideerde jaarrekening volgens de bepalingen van artikel 362 lid 8 Titel 9 Boek 2 BW, waarbij investeringen in dochtermaatschappijen worden verantwoord tegen de nettovermogenswaarde van de activa volgens de equity-methode. De enkelvoudige winst-en-verliesrekening van Vitens is op grond van artikel 402 Titel 9 Boek 2 BW op vereenvoudigde wijze opgesteld. Vitens hanteert als grondslagen voor waardering en resultaatbepaling de International Financial Reporting Standards (IFRS) zoals aanvaard binnen de Europese Unie. Voor de grondslagen wordt verwezen naar de ‘Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling van de geconsolideerde jaarrekening’.

De balansposten kantoorgebouwen, dienstwoningen en derivaten worden gewaardeerd tegen reële waarde. Als gevolg van de toepassing van Titel 9 Boek 2 BW wordt voor het effect van reële-waardemutaties op het vermogen een herwaarderingsreserve gevormd. Voor de overige toelichtingen wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening.

[33] Investeringen in deelnemingen

In miljoenen euro's

Investeringen in dochtermaatschappijen

Investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2019

1,1

5,6

6,7

    

Mutaties 2019

   

Aandeel in resultaat

-

-

-

Resultaat boekjaar

-

-

-

Totaal mutaties

-

-

-

    

Boekwaarde per 31 december 2019

1,1

5,6

6,7

    

Mutaties 2020

   

Aandeel in resultaat

-

0,1

0,1

Overige mutaties

-1,1

-

-1,1

Totaal mutaties

-1,1

0,1

-1,0

    

Boekwaarde per 31 december 2020

-

5,7

5,7

Deelnemingen in dochtermaatschappijen worden gewaardeerd tegen nettovermogenswaarde, die is bepaald op basis van IFRS-grondslagen zoals toegepast in de geconsolideerde jaarrekening.

[34] Handels- en overige vorderingen

In miljoenen euro's

 

31-12-2020

 

31-12-2019

Handelsdebiteuren

36,8

 

31,0

 

Waardevermindering van debiteuren

-2,3

 

-1,3

 

Meelifters

0,3

 

0,4

 

Nettohandelsvorderingen

 

34,8

 

30,1

Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

2,4

 

0,5

Vorderingen op groepsmaatschappijen

 

-

 

0,1

Overlopende activa

 

13,1

 

12,5

Totaal

 

50,3

 

43,2

[35] Eigen vermogen

In miljoenen euro's

2020

2019

Stand per 1 januari

533,2

533,0

   

Mutaties

  

Resultaat boekjaar

23,9

11,1

Mutatie herwaarderingsreserve derivaten

-0,1

-5,7

Mutatie herwaarderingsreserve IFRS-transitie

-2,5

-2,5

Mutatie algemene reserve

2,5

2,5

Dividenduitkering gewone aandelen

-

-5,2

Totaal mutaties

23,9

0,2

   

Stand per 31 december

557,1

533,2

De herwaarderingsreserve derivaten betreft de negatieve marktwaarde derivaten van € 82,3 miljoen (2019: € 82,2 miljoen), zie noot [11].

De herwaarderingsreserve IFRS-transitie is gevormd voor de waardevermeerdering in 2006 op transport- en hoofdleidingen en ruwwater- en terreinleidingen op productielocaties. Voor de transport- en hoofdleidingen is uitgegaan van een gewogen gemiddelde ouderdom (of investeringsjaar) van 1977 waardoor deze herwaardering in de komende 8 jaar zal aflopen naar nihil. Voor de ruwwater- en terreinleidingen op productielocaties is uitgegaan van een gewogen gemiddelde ouderdom (of investeringsjaar) van 1996 waardoor deze herwaardering in de komende 16 jaar zal aflopen naar nihil.

Voor een overige toelichting op het eigen vermogen wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening, zie noot [7].

[36] Voorzieningen personeelsbeloningen

Voor het mutatieoverzicht van de voorzieningen personeelsbeloningen wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening, zie noot [12].

[37] Overige voorzieningen

Voor het mutatieoverzicht van de overige voorzieningen wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening, zie noot [13].

[38] Kortlopende verplichtingen

In miljoenen euro's

31-12-2020

31-12-2019

Handelsschulden en overige te betalen posten

67,5

75,6

Kortlopend deel derivaten

34,6

-

Aflossingsverplichtingen over langlopende verplichtingen

68,9

50,7

Aflossingsverplichtingen over leaseverplichtingen

4,6

4,6

Belastingverplichtingen

16,0

14,0

Rentedragende verplichtingen

32,0

9,9

Korte termijn personeelsbeloningen

33,9

32,7

Nog te ontvangen facturen

9,1

11,2

Overlopende passiva

6,4

8,7

Totaal

273,0

207,4

[39] Bezoldiging directie en commissarissen

Op grond van artikel 1.3, eerste lid, onderdeel d Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT van 15 november 2012) is Vitens gehouden bij de samenstelling van onderstaande verantwoording rekening te houden met de verplichtingen zoals gesteld in de wet.

Bezoldiging directie

De managementverantwoordelijkheid van Vitens ligt bij de directie. De Raad van Commissarissen draagt verantwoordelijkheid voor de bezoldigingsstructuur van de directie. De bezoldiging bestaat uit een basissalaris, pensioen, sociale lasten en overige onkostenvergoedingen (representatievergoeding en werkgeverspremies zoals ZVW en WIA) en voldoet aan de vereisten van de Wet normering topinkomens (WNT en WNT2). De opsplitsing wordt hieronder vermeld.

Naam

Beloning (WNT)

Belastbare vaste en variabele onkosten-vergoedingen (WNT)

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (WNT)

Totale bezoldiging 2020 WNT

Totale bezoldiging norm 2020 WNT

Overige bezoldigings-componenten (geen onderdeel WNT)

Totale bezoldiging 2020

Beloning (WNT) 2019

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (WNT) 2019

Totale bezoldiging 2019 WNT

Totale bezoldiging 2019

drs. J.J. Hannema (voorzitter) 1

178.608

-

22.392

201.000

201.000

8.564

209.564

173.017

20.983

194.000

202.396

drs. M. Bonhof (lid directie) 2

178.601

-

22.399

201.000

201.000

8.564

209.564

172.779

21.221

194.000

202.396

Totaal

357.209

-

44.791

402.000

402.000

17.128

419.128

345.796

42.204

388.000

404.792

1. Voorzitter directie: In 2020 fulltime dienstverband 366 dagen (2019: 365 dagen; fulltime dienstverband).
2. Lid directie: In 2020 fulltime dienstverband 366 dagen (2019: 365 dagen; fulltime dienstverband). 

Bezoldigingsbeleid directie

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft ter vergadering van 30 april 2015 ingestemd met het vernieuwde ‘bezoldigingsbeleid directie’. Dit bezoldigingsbeleid is in lijn met de bepalingen uit de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (de WNT). Per 1 januari 2015 is sprake van aanpassing van de WNT in verband met de verlaging van het wettelijke bezoldigingsmaximum van 130% naar 100% van de bezoldiging van een minister (Wet verlaging bezoldigingsmaximum, WNT2). De bezoldiging van de huidige directie past binnen de geldende regeling WNT2. Aan de directieleden zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt.

Bezoldiging commissarissen

De bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen bestaat uit vacatiegeld.

Bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen - zonder dienstbetrekking (in euro’s).

Naam

Totale bezoldiging 2020 WNT

Totale bezoldiging norm 2020 WNT

Totale bezoldiging 2020

Totale bezoldiging 2019

In functie 2020
(in dagen)

mr. B. Staal1

30.150

30.150

30.150

29.100

1/1 - 31/12 (366)

ir. C.J. Rameau MBA2

20.100

20.100

20.100

19.400

1/1 - 31/12 (366)

drs. H. Setz MBA2

20.100

20.100

20.100

19.400

1/1 - 31/12 (366)

prof. dr. ir. G. van Dijk2

20.100

20.100

20.100

19.400

1/1 - 31/12 (366)

drs. M.R. van Lieshout2

20.100

20.100

20.100

10.736

1/1 - 31/12 (366)

drs. H.C.P Noten2

1.675

1.703

1.675

-

1/12 - 31/12 (31)

drs. M.C.J. Poulussen MSM2

-

-

-

8.664

-

drs. E.A. de Groot2

-

-

-

8.664

-

Totaal

112.225

112.253

112.225

115.364

 

1. Voorzitter RvC.
2. Lid RvC.

Het bezoldigingsbeleid Raad van Commissarissen is aangepast aan de per 1 januari 2013 in werking getreden Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de per 1 januari 2015 in werking getreden WNT2. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft ter vergadering van 30 april 2015 ingestemd met het vernieuwde bezoldigingsbeleid RvC.

[40] Accountantskosten

Overeenkomstig artikel 2:382a BW wordt in deze noot een toelichting gegeven op de accountantskosten die betrekking hebben op de ontvangen diensten van de accountantsorganisatie in 2020. Deze bestaan uit de controle van de jaarrekening € 295 duizend (2019: € 270 duizend) en voor andere controlewerkzaamheden € 8 duizend (2019: € 25 duizend).

Zwolle, 15 maart 2021

Raad van Commissarissen

mr. B. Staal (voorzitter)
ir. C.J. Rameau (vicevoorzitter)
drs. M.R. van Lieshout
drs. H. Setz MBA
prof. dr. ir. G. van Dijk
drs. H.C.P. Noten

Directie

drs. J.J. Hannema
drs. M. Bonhof