Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde balans per 31 december

Activa

 

In miljoenen euro's

 

31-12-2020

 

31-12-2019

 

Vaste activa

    

[1]

Immateriële vaste activa

31,1

 

18,4

 

[2]

Materiële vaste activa

1.792,6

 

1.745,3

 

[3]

Activa met gebruiksrecht

17,3

 

13,8

 

[4]

Geassocieerde deelnemingen en joint ventures

5,7

 

5,6

 

[5]

Overige financiële activa

0,2

 

0,1

 
   

1.846,9

 

1.783,2

 

Vlottende activa

    

[6]

Handels- en overige vorderingen

50,3

 

43,1

 
   

50,3

 

43,1

 

Totaal activa

 

1.897,2

 

1.826,3

Passiva

 

In miljoenen euro's

 

31-12-2020

 

31-12-2019

[7]

Eigen vermogen

    
 

Aandelenkapitaal

5,8

 

5,8

 
 

Agioreserve

147,2

 

147,2

 
 

Afdekkingsreserve

-82,3

 

-82,2

 
 

Overige reserves

462,5

 

451,4

 
 

Resultaat boekjaar

23,9

 

11,1

 
   

557,1

 

533,3

      
 

Verplichtingen

    
 

Langlopende verplichtingen

    

[8]

Egalisatierekening bijdragen van derden

111,4

 

97,0

 

[9]

Achtergestelde geldleningen

-

 

12,6

 

[10]

Langlopende geldleningen

895,4

 

881,7

 

[11]

Derivaten

47,7

 

82,2

 

[12]

Voorzieningen personeelsbeloningen

1,3

 

1,8

 

[13]

Overige voorzieningen

1,0

 

2,8

 

[14]

Leaseverplichtingen

10,3

 

8,8

 
   

1.067,1

 

1.086,9

[15]

Kortlopende verplichtingen

    
 

Handelsschulden en overige te betalen posten

184,7

 

142,0

 
 

Belastingverplichtingen

16,0

 

14,0

 
 

Rentedragende verplichtingen

32,0

 

8,7

 
 

Korte termijn personeelsbeloningen

33,9

 

32,7

 
 

Overlopende passiva

6,4

 

8,7

 
   

273,0

 

206,1

 

Totaal passiva

 

1.897,2

 

1.826,3

Noten in de linkermarge van tabellen verwijzen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en verder.