Geconsolideerde resultaten

Vitens heeft haar tarieven in 2020 licht laten stijgen, de drinkwateromzet is gestegen, de bedrijfskosten zijn toegenomen en de financiële lasten zijn gedaald. De maximale WACC 2020 is bij de tarieven als uitgangspunt gehanteerd. Het resultaat na belastingen is ten opzichte van 2019 hoger uitgekomen op € 23,9 miljoen (2019: € 11,1 miljoen).

De prijs voor drinkwater is voor de klant (consument) in 2020 (€ 0,62 per m3 en € 42 vastrecht) licht gestegen ten opzichte van 2019 (€ 0,58 per m3 en € 42 vastrecht). De tarieven van belasting op leidingwater zijn in 2020 licht gestegen. Een aantal gemeenten heft precario op ondergrondse leidingen. Deze heffing wordt, via Vitens, in rekening gebracht bij de klanten in de betreffende gemeenten.

Omzet

Het waterverbruik over 2020 (363,1 miljoen m³) is gestegen ten opzichte van 2019 (349,4 miljoen m³). Het gemiddelde verbruik per aansluiting kleinverbruik is gestegen naar 110 m³ (2019: 107 m³). De drinkwateromzet is € 24,9 miljoen hoger uitgekomen op € 353,7 miljoen (2019: € 328,8 miljoen) voornamelijk als gevolg van tariefstijging en hoger afgerekend verbruik.

De afgifte aan het drinkwaternet over 2020 is uitgekomen op het niveau van 388,0 miljoen m³ (2019: 372,4 miljoen m³). Het ‘Niet In Rekening Gebracht’ percentage (NIRG) komt daarmee voorlopig uit op 6,4% en is daarmee hoger dan het definitieve NIRG-percentage over 2019 (6,2%).

De overige omzet is in 2020 met € 0,6 miljoen gestegen naar € 36,7 miljoen (2019: € 36,1 miljoen).

Bedrijfskosten

Het saldo van de bedrijfskosten 2020 is ten opzichte van 2019 gestegen met € 14,8 miljoen naar € 338,3 miljoen (2019: € 323,5 miljoen).

De stijging van de bedrijfskosten wordt voornamelijk verklaard door een stijging van de kosten uitbesteed werk en inhuur personeel van € 4,5 miljoen, een stijging van de personeelskosten met € 2,8 miljoen, een stijging van kosten voor elektra met € 2,9 miljoen als gevolg van een hogere drinkwaterafzet, een stijging van de facilitaire kosten met € 1,3 miljoen en een stijging van de afschrijvingen met € 5,3 miljoen. Daartegenover dalen de kosten van de overige personeelskosten met € 1,4 miljoen.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn in 2020 gestegen naar € 101,4 miljoen (2019: € 96,1 miljoen). Naast de reguliere afschrijvingen heeft Vitens € 0,1 miljoen aan (positieve) reële-waardemutaties (2019: € 0,3 miljoen positief) en € 2,8 miljoen (2019: € 1,2 miljoen) aan desinvesteringen verantwoord. De reële-waarde mutaties (€ 0,1 miljoen) hebben betrekking op de herwaardering van kantoren. De desinvesteringen (€ 2,8 miljoen) zijn het gevolg van een opschoning van onze activa-administratie en hebben voornamelijk betrekking op afboekingen van bedrijfsgebouwen, leidingen en andere vaste middelen.

Bedrijfsresultaat

Het bedrijfsresultaat over 2020 bedraagt € 52,1 miljoen (2019: € 41,4 miljoen).

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten zijn in 2020 gedaald naar € 28,3 miljoen (2019: € 30,3 miljoen). Dit wordt veroorzaakt door de lage marktrente. Vitens heeft in 2020 voor € 70 miljoen aan nieuwe leningen aangetrokken. De renteniveaus zijn voor 79% (2019: 84%) van het vreemd vermogen gefixeerd voor meerdere jaren. Dit geeft stabiliteit in de rentekosten over de jaren en vermindert de invloed van schommelingen in de marktrente.

Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders

Het nettoresultaat toe te rekenen aan aandeelhouders van Vitens bedraagt in 2020 € 23,9 miljoen (2019: € 11,1 miljoen).

Eigen vermogen

Het eigen vermogen stijgt in 2020 met € 23,8 miljoen naar € 557,1 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de toevoeging van het resultaat 2020 (€ 23,9 miljoen). Anderzijds een daling van het eigen vermogen door een daling van de afdekkingsreserve als gevolg van een negatieve waardeontwikkeling van de derivaten (€ 0,1 miljoen).

De afdekkingsreserve voor ongerealiseerde aanpassingen in de reële waarde van financiële instrumenten als gevolg van toepassing van cashflow hedge accounting daalt licht 2020 als gevolg van een lagere marktrente met € 0,1 miljoen naar een negatieve waarde van € 82,3 miljoen (2019: € 82,2 miljoen).

De solvabiliteit (eigen vermogen) komt per 31 december 2020 uit op 29,4% (2019: 29,2%) en ligt daarmee onder de doelstelling van 35% zoals geformuleerd in het financieel beleid.

Na vaststelling van het voorstel voor winstbestemming zal over 2020 € 23,9 miljoen worden toegevoegd aan de reserves en geen dividend worden uitgekeerd, na behandeling van het dividendbesluit in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Kasstroom/ financiering

De kasstroom uit operationele activiteiten € 120,4 miljoen (2019: € 132,6 miljoen) is niet toereikend geweest om de investeringsactiviteiten (inclusief bijdragen derden) van € 157,8 miljoen (2019: € 140,6 miljoen) te financieren. In 2020 is voor € 50,7 miljoen op bestaande leningen afgelost (2019: € 68,9 miljoen) en is voor € 70,0 miljoen (2019: € 125 miljoen) aan nieuwe leningen aangetrokken. Het saldo rekening-courant daalt ultimo 2020 met € 23,3 miljoen naar € 32,0 miljoen negatief. Per saldo stijgen de rentedragende schulden (inclusief liquide middelen) in 2020 met € 42,6 miljoen naar € 996,3 miljoen per 31 december 2020.