Geconsolideerd kasstroomoverzicht

 

In miljoenen euro's

 

2020

 

2019

 

Resultaat na belastingen

 

23,9

 

11,1

      
 

Aanpassingen voor:

    

[23]

Financiële lasten

28,3

 

30,3

 

[22]

Afschrijvingen, reële-waardemutaties, en bijzondere waardevermindering van materiële vaste activa

91,8

 

87,2

 

[22]

Afschrijvingen, reële-waardemutaties, en bijzondere waardevermindering van immateriële vaste activa

5,5

 

3,8

 

[8]

Amortisatie egalisatierekening bijdragen van derden

-3,7

 

-3,2

 

[8]

Ontvangsten egalisatierekening bijdragen van derden

18,6

 

17,5

 

[3]

Afschrijvingen lease

5,2

 

4,9

 

[12,13]

Dotatie voorzieningen

-0,3

 

3,6

 

[4]

Overige mutaties financiële vaste activa

-0,1

 

-

 
   

145,3

 

144,1

 

Veranderingen in werkkapitaal:

    

[6]

Handels- en overige vorderingen

-7,2

 

4,1

 
 

Handelsschulden en overlopende passiva

-7,7

 

14,3

 
   

-14,9

 

18,4

[12,13]

Onttrekkingen voorzieningen

 

-5,0

 

-9,5

[26]

Kasstroom uit operationele bedrijfsactiviteiten

 

149,3

 

164,1

      
 

Betaalde rente

 

-28,9

 

-31,5

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

120,4

 

132,6

      

[1,2,22]

Investeringen in (im)materiële vaste activa

-158,3

 

-142,1

 

[2,22]

Desinvesteringen

0,5

 

1,3

 
 

Mutatie activa voor verkoop

-

 

0,2

 

[26]

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

-157,8

 

-140,6

      

[10]

Opgenomen langlopende geldleningen

70,0

 

125,0

 

[10]

Aflossingen langlopende geldleningen

-38,1

 

-56,3

 

[9]

Aflossingen achtergestelde geldleningen

-12,6

 

-12,6

 

[3]

Aflossingen leaseverplichtingen

-5,1

 

-5,2

 

[4]

Ontvangen aflossingen op leningen

-0,1

 

0,4

 

[7]

Betaald dividend

-

 

-5,2

 

[26]

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

14,1

 

46,1

      
 

Nettokasstroom

 

-23,3

 

38,1

      
 

Liquide middelen en kortlopende rentedragende verplichtingen per 1 januari

 

-8,7

 

-46,8

 

Liquide middelen en kortlopende rentedragende verplichtingen per 31 december

 

-32,0

 

-8,7

 

Mutatie liquide middelen en kortlopende rentedragende verplichtingen

 

-23,3

 

38,1