Toelichting op de geconsolideerde balans

 [1] Immateriële vaste activa

In miljoenen euro's

Software, ontwikkelingskosten en licenties

Werken in uitvoering

Totaal

Stand per 1 januari 2019

   

Aanschafwaarde

-

4,0

4,0

Cumulatieve afschrijvingen, bijzondere waardeverminderingen en reële-waardemutaties

-

-

-

Boekwaarde per 1 januari 2019

-

4,0

4,0

    

Mutaties 2019

   

Investeringen

-

7,0

7,0

Overheveling vanuit materiële vaste activa

90,9

5,8

96,7

Overheveling cumulatieve afschrijvingen materiële vaste activa

-85,5

-

-85,5

Ingebruikname werken in uitvoering

9,9

-9,9

-

Desinvesteringen

-

-

-

Afschrijvingen

-3,8

-

-3,8

Totaal

11,5

2,9

14,4

    

Stand per 31 december 2019

   

Aanschafwaarde

100,8

6,9

107,7

Cumulatieve afschrijvingen, bijzondere waardeverminderingen en reële-waardemutaties

-89,3

-

-89,3

Boekwaarde per 31 december 2019

11,5

6,9

18,4

    

Mutaties 2020

   

Investeringen

-

14,0

14,0

Overheveling aanschafwaarde materiële vaste activa

-

-

-

Overheveling naar materiële vaste activa

-0,6

4,8

4,2

Ingebruikname werken in uitvoering

3,8

-3,8

-

Desinvesteringen

-

-1,6

-1,6

Afschrijvingen

-3,9

-

-3,9

Desinvestering cumulatieve aanschafwaarde

-42,7

-

-42,7

Desinvestering afschrijvingen, bijzondere waardeverminderingen en reële-waardemutaties

42,7

-

42,7

Totaal

-0,7

13,4

12,7

    

Stand per 31 december 2020

   

Aanschafwaarde

61,2

20,3

81,5

Cumulatieve afschrijvingen, bijzondere waardeverminderingen en reële-waardemutaties

-50,4

-

-50,4

Boekwaarde per 31 december 2020

10,8

20,3

31,1

De investeringen in immateriële vaste activa 2020 hebben betrekking op software, ontwikkelingskosten en licenties.

In de werken in uitvoering is onder de desinvesteringen 2020 een afboeking van € 1,6 miljoen verantwoord en heeft betrekking op de herimplementatie van ERP-software en uniformering functionele standaarden procesautomatisering.

[2] Materiële vaste activa

In miljoenen euro's

Bedrijfsgebouwen en terreinen

Kantoorgebouwen

Dienstwoningen

Machines en installaties

Leidingen

Andere vaste middelen

Werken in uitvoering

Totaal

Stand per 1 januari 2019

        

Aanschafwaarde

597,9

25,0

7,3

650,1

2.412,3

164,5

54,9

3.912,0

Cumulatieve afschrijvingen, bijzondere waardeverminderingen en reële-waardemutaties

-299,4

-7,5

-2,0

-508,7

-1.238,1

-151,7

-

-2.207,4

Boekwaarde per 1 januari 2019

298,5

17,5

5,3

141,4

1.174,2

12,8

54,9

1.704,6

         

Mutaties 2019

        

Bijzondere waardevermindering

-

-

-

-

-

-

-0,1

-0,1

Reële waarde mutaties

-

-

0,3

-

-

-

-

0,3

Investeringen

1,2

-

-

-0,5

73,8

-

61,9

136,4

Ingebruikname werken in uitvoering

6,0

0,4

-

16,3

7,6

2,3

-32,6

-

Overheveling

-

0,2

-0,2

-

-

-

-

-

Overheveling aanschafwaarde immateriële vaste activa

-

-

-

-

-

-90,9

-5,8

-96,7

Overheveling cumulatieve afschrijvingen immateriële vaste activa

-

-

-

-

-

85,5

-

85,5

Desinvesteringen

-0,8

-

-0,1

-

-

-

-

-0,9

Afschrijvingen

-11,4

-0,7

-

-22,9

-48,8

-3,8

-

-87,5

Totaal

-5,0

-0,1

-

-7,1

32,6

-6,9

23,4

37,0

         

Stand per 31 december 2019

        

Aanschafwaarde

598,2

26,2

7,3

665,8

2.493,7

75,9

78,3

3.945,4

Cumulatieve afschrijvingen, bijzondere waardeverminderingen en reële-waardemutaties

-304,7

-8,7

-2,0

-531,6

-1.286,9

-70,0

-

-2.203,9

Boekwaarde per 31 december 2019

293,5

17,5

5,3

134,2

1.206,8

5,9

78,3

1.741,5

         

Mutaties 2020

        

Reële waarde mutaties

-

0,1

-

-

-

-

-

0,1

Investeringen

1,6

-

-

0,2

81,1

-

60,7

143,6

Ingebruikname werken in uitvoering

20,5

-

-

40,0

16,4

1,9

-78,8

-

Overheveling aanschafwaarde (im)materiële vaste activa

-0,1

0,1

-

-

-

-

-4,8

-4,8

Desinvestering cumulatieve aanschafwaarde

-25,6

-

-

-53,8

-5,3

-52,2

-

-136,9

Desinvestering afschrijvingen, bijzondere waardeverminderingen en reële-waardemutaties

25,6

-

-

53,8

5,3

52,2

-

136,9

Desinvesteringen

-2,1

-

-

-0,2

-0,3

-

-

-2,6

Afschrijvingen

-11,8

-0,7

-

-23,0

-50,5

-3,2

-

-89,2

Totaal

8,1

-0,5

-

17,0

46,7

-1,3

-22,9

47,0

         

Stand per 31 december 2020

        

Aanschafwaarde

597,1

26,4

7,3

652,0

2.585,5

25,6

55,4

3.949,2

Cumulatieve afschrijvingen, bijzondere waardeverminderingen en reële-waardemutaties

-295,5

-9,4

-2,0

-500,8

-1.332,0

-21,0

-

-2.160,7

Boekwaarde per 31 december 2020

301,6

17,0

5,3

151,2

1.253,5

4,6

55,4

1.788,5

In miljoenen euro's

31-12-2020

31-12-2019

Bedrijfsgebouwen en terreinen

301,6

293,5

Kantoorgebouwen

17,0

17,5

Dienstwoningen

5,3

5,3

Machines en installaties

151,2

134,2

Leidingen

1.253,5

1.206,8

Andere vaste middelen

4,6

5,9

Werken in uitvoering

55,4

78,3

Subtotaal materiële vaste activa

1.788,5

1.741,5

Grond- en hulpstoffen (voorraden)

4,1

3,8

Totaal materiële vaste activa

1.792,6

1.745,3

Toerekening van de rentekosten (IAS 23) vindt plaats op basis van de gewogen gemiddelde rente over de rentedragende schulden (2020: 3,0%; 2019: 3,30%) voor projecten die zijn gestart na 1 januari 2009, waarin minimaal € 1 miljoen is geïnvesteerd en die een looptijd hebben langer dan 12 maanden. In 2020 is € 1,0 miljoen (2019: € 1,0 miljoen) aan rentekosten toegerekend aan projecten in aanbouw.

In 2020 heeft een reële-waardemutatie plaatsgevonden van € 0,1 miljoen en heeft betrekking op herwaardering kantoorgebouwen (2019: € 0,3 miljoen herwaardering dienstwoningen).

Onder de desinvesteringen 2020 zijn afboekingen op bedrijfsgebouwen, machines en installaties en leidingen verantwoord.

[3] Activa met gebruiksrecht

In miljoenen euro's

31-12-2020

31-12-2019

Gebouwen

2,7

3,7

Wagenpark

8,3

7,6

Datalijnen

5,0

1,1

Overige

1,3

1,4

Totaal activa met gebruiksrecht

17,3

13,8

Door Vitens zijn lease- en huurovereenkomst aangegaan voor het wagenpark en de huur van diverse panden en bedrijfsgebouwen. Vanaf boekjaar 2019 zijn de lease- en huurovereenkomsten verwerkt volgens IFRS 16. In voorgaande jaren waren deze verplichten opgenomen onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen. De korte termijn lease- en huurovereenkomsten (< 1 jaar) / lage waarde lease- en huuroverkomsten (< € 5.000,-) zijn onder de NUBBV huurverplichtingen opgenomen, zie noot [16].

In onderstaand tabel is het verloopoverzicht 2020 van de lease- en huuroverkomsten voor zowel het gebruiksrecht als leaseverplichting opgenomen.

In miljoenen euro's

Gebruiksrecht

Leaseverplichting

Stand per 1 januari 2020

13,8

13,4

Nieuw en/of gewijzigde leasecontracten

6,3

6,3

Bijkomende kosten

2,4

-

Afschrijvingen

-5,2

-

Aflossing leaseverplichting

-

-5,1

Interest

-

0,3

Stand per 31 december 2020

17,3

14,9

[4] Geassocieerde deelnemingen en joint ventures

Hieronder staat een overzicht van de groepsmaatschappijen, geassocieerde deelnemingen en joint ventures.

Per 31 december 2020

Plaats

Belang (in %)

Groepsmaatschappijen (geconsolideerd)

  

Vitens Watermanagement B.V.

Zwolle

99,9

Vitens Industriewater B.V.

Leeuwarden

100

   

Geassocieerde deelnemingen (niet geconsolideerd)

  

AquaMinerals B.V.

Rijswijk

22,8

KWH Water B.V.

Nieuwegein

26,4

   

Joint ventures (niet geconsolideerd)

  

VEI B.V.

Zwolle

50

Facturatie B.V.

Utrecht

50

 

Geassocieerde deelnemingen

Joint ventures

Totaal

In miljoenen euro's

2020

2019

2020

2019

2020

2019

Boekwaarde per 1 januari

2,9

2,9

2,7

2,7

5,6

5,6

       

Mutaties

      

Aandeel in resultaat

0,1

-

-

-

0,1

-

Ontvangen van deelnemingen

-

-

-

-

-

-

Totaal mutaties

0,1

-

-

-

0,1

-

       

Boekwaarde per 31 december

3,0

2,9

2,7

2,7

5,7

5,6

Financiële gegevens geassocieerde deelnemingen en joint ventures

In miljoenen euro's

Activa

Verplichtingen

Omzet

Winst/Verlies

% Belang

Aandeel in netto-activa

2019

      

VEI B.V.

12,6

11,0

22,4

-

50,0%

0,8

AquaMinerals B.V.

4,8

3,5

11,1

0,1

22,8%

0,3

KWH Water B.V.

29,3

15,6

25,0

0,1

26,4%

2,7

Facturatie B.V. (2020)

9,9

6,0

1,0

-

50,0%

1,9

Van de bovengenoemde geassocieerde deelnemingen en joint ventures is geen jaarrekening 2020 beschikbaar vóór publicatie van het Vitens jaarverslag 2020. Het verwachte resultaat 2020 van de geassocieerde deelnemingen en joint ventures is wel meegenomen. De genoemde bedragen in bovenstaande tabel hebben betrekking op het geheel van de entiteiten.

[5] Overige financiële activa

In miljoenen euro's

31-12-2020

31-12-2019

Boekwaarde per 1 januari

0,1

0,5

   

Mutaties

  

Ontvangen aflossingen op leningen

-

-0,4

Overige mutaties

0,1

-

Totaal mutaties

0,1

-0,4

   

Boekwaarde per 31 december

0,2

0,1

Ultimo boekjaar bedragen de overige financiële activa € 0,2 miljoen (2019: € 0,1 miljoen), deze hebben betrekking op verstrekte leningen.

[6] Handels- en overige vorderingen

In miljoenen euro's

 

31-12-2020

 

31-12-2019

Handelsdebiteuren

36,8

 

31,0

 

Waardevermindering van debiteuren

-2,3

 

-1,3

 

Meelifters

0,3

 

0,4

 

Nettohandelsvorderingen

 

34,8

 

30,1

Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

2,4

 

0,5

Overlopende activa

 

13,1

 

12,5

Totaal

 

50,3

 

43,1

Het saldo van de handelsdebiteuren betreft waterdebiteuren in de zakelijke en consumentenmarkt € 27,1 miljoen (2019: € 18,9 miljoen) en overige niet-waterdebiteuren € 9,7 miljoen (2019: € 12,1 miljoen). De reële waarde van de debiteuren is gelijk aan de boekwaarde.

Ultimo boekjaar bedragen de waardeverminderingen van debiteuren € 2,3 miljoen (2019: € 1,3 miljoen). De last in de winst-en-verliesrekening over 2020 is € 1,5 miljoen (2019: € 0,7 miljoen).

Hieronder een verloopoverzicht van de debiteurenvoorzieningen.

In miljoenen euro's

2020

2019

Stand per 1 januari

1,3

1,0

   

Mutaties

  

Dotaties

1,5

0,7

Onttrekkingen

-0,5

-0,4

Totaal mutaties

1,0

0,3

   

Stand per 31 december

2,3

1,3

Hieronder een overzicht van de openstaande handelsdebiteuren naar ouderdom. Dit is inclusief de nog niet gekoppelde ontvangsten van € 0,1 miljoen (2019: nihil) en exclusief de vorderingen op meelifters voor een bedrag van € 0,3 miljoen (2019: € 0,4 miljoen), aangezien Vitens hierover geen debiteurenrisico loopt.

In het saldo van de handelsdebiteuren per 31 december 2020 zitten geen individuele vorderingen, welke niet reeds zijn voorzien, die bij oninbaarheid een materiële impact hebben op het resultaat van Vitens. In de voorziening is rekening gehouden met toekomstige economische ontwikkelingen welke impact kunnen hebben op de handels- en overige vorderingen. In de debiteuren zijn geen vorderingen opgenomen welke uit hoofde van het expected credit loss model niet als openstaande vordering geclassificeerd kunnen worden (IFRS 9).

Waterdebiteuren

In miljoenen euro's

0 - 90 dagen

91 -180 dagen

181 - 365 dagen

> 365 dagen

Totaal

2020

24,7

0,7

0,7

1,0

27,1

2020 (incl. waardevermindering)

24,4

0,6

0,3

0,0

25,3

2019

16,7

0,8

0,7

0,7

18,9

2019 (incl. waardevermindering)

16,6

0,8

0,5

0,1

18,0

Niet-waterdebiteuren

In miljoenen euro's

0 - 90 dagen

91 -180 dagen

181 - 365 dagen

> 365 dagen

Totaal

2020

9,0

0,2

0,5

0,5

10,2

2020 (incl. waardevermindering)

9,0

0,2

0,3

0,2

9,7

2019

8,1

3,0

0,3

0,7

12,1

2019 (incl. waardevermindering)

8,1

3,0

0,3

0,3

11,7

[7] Eigen vermogen

Maatschappelijk kapitaal

Gewone aandelen

Aantal aandelen

Aantal uitgegeven aandelen

Aandelen in portefeuille bij Vitens

Totaal

Stand per 31 december 2019

5.777.247

-

5.777.247

Stand per 31 december 2020

5.777.247

-

5.777.247

Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt € 18.000.000, verdeeld in 18.000.000 gewone aandelen van nominaal € 1 per aandeel.

Geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt € 18.000.000, verdeeld in 18.000.000 gewone aandelen van nominaal € 1 per aandeel. Hiervan zijn ultimo 2020 5.777.247 aandelen geplaatst en volgestort.

De agioreserve betreft een reserve als gevolg van de oprichting van Vitens in 2001. Per geplaatst aandeel (4.475.439) bedroeg dit € 9 per aandeel (in totaal € 40,3 miljoen). In 2006 zijn als gevolg van de fusie 1.887.685 aandelen uitgegeven en per aandeel is € 52,80 toegevoegd aan de agioreserve (totaal van € 99,7 miljoen). In 2006 en 2007 is via een drietal tranches de aandelen van Nuon N.V. ingekocht (totaal aandelen 1.615.655). Hiervan zijn in 2006 619.223 aandelen en in 2007 175.000 aandelen ingetrokken. Per aandeel is € 9 in mindering gebracht op de agioreserve (totaal € 7,1 miljoen). In 2007 is een deel van de aandelen door Nuon N.V. verkocht aan gemeenten en provincies (totaal aandelen 274.935). In 2011 heeft Vitens 208.346 aandelen uitgegeven en per aandeel is € 69 toegevoegd aan de agioreserve (totaal van € 14,4 miljoen).

De overige reserves betreft een reserve als gevolg van gecumuleerde ingehouden winsten.

Winstbestemming

De directie stelt de aandeelhouders voor het resultaat na belastingen als volgt te bestemmen (goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 15 maart 2021): geen uitkering van dividend en het resultaat ad € 23,9 miljoen toevoegen aan de overige reserves. Dit is conform het financieel beleid.

[8] Egalisatierekening bijdragen van derden

In miljoenen euro's

2020

2019

Stand per 1 januari

100,5

86,2

Ontvangen bijdragen in aanleg

18,6

17,5

Amortisatie ten gunste van winst- en verliesrekening

-3,7

-3,2

Stand per 31 december

115,4

100,5

   

Kortlopend deel egalisatierekening

4,0

3,5

Langlopend deel egalisatierekening

111,4

97,0

Totaal

115,4

100,5

Vitens past IFRS 15 (Revenue from Contracts with Customers) toe voor de bijdragen die Vitens ontvangt van derden voor de aanleg van aansluitleidingen. De amortisatietermijn bedraagt 331/3 jaar en is gelijkgesteld aan de afschrijvingstermijn van de investeringen in aansluitleidingen.

Het kortlopend deel van de egalisatierekening bijdragen van derden wordt verantwoord onder de kortlopende verplichtingen, zie noot [15].

[9] Achtergestelde geldleningen

In miljoenen euro's

 

2020

 

2019

Stand per 1 januari

 

12,6

 

25,2

Aflossingsverplichting boekjaar

12,6

 

12,6

 
  

25,2

 

37,8

Mutaties

    

Aflossingen

-12,6

 

-12,6

 
  

12,6

 

25,2

Aflossingsverplichting volgend boekjaar

-12,6

 

-12,6

 
     

Stand per 31 december

 

-

 

12,6

Aflossing van de achtergestelde geldleningen vindt plaats in vijftien jaarlijkse termijnen met een mogelijkheid tot opschorting indien in het boekjaar de solvabiliteit lager is dan 25%. Rente wordt vergoed over het niet-afgeloste deel van de hoofdsom. Dit percentage komt overeen met het gemiddelde rentepercentage over 10-jaars Nederlandse staatsleningen over de vijf voorafgaande kalenderjaren, vermeerderd met honderd basispunten (1%) en bedroeg over 2020 1,40% (2019: 1,55%). De geldleningen zijn achtergesteld ten opzichte van de andere schuldverplichtingen. De reële waarden van de achtergestelde geldleningen staan onder noot [30].

[10] Langlopende geldleningen

In miljoenen euro's

 

2020

 

2019

Stand per 1 januari

 

881,7

 

794,8

Aflossingsverplichting boekjaar

38,1

 

56,3

 
  

919,8

 

851,1

Mutaties

    

Nieuwe leningen

70,0

 

125,0

 

Aflossingen

-38,1

 

-56,3

 
  

951,7

 

919,8

Aflossingsverplichting volgend boekjaar

-56,3

 

-38,1

 
     

Stand per 31 december

 

895,4

 

881,7

De langlopende verplichtingen hebben betrekking op onderhandse- en roll-over-leningen. In 2020 is de onderhandse lening waarvoor garanties zijn verstrekt, afgelost (€ 6,8 miljoen). De reële waarden van de langlopende verplichtingen staan onder noot [30].

In 2020 is voor € 70,0 miljoen aan nieuwe leningen aangetrokken (2019: € 125,0 miljoen).

Type langlopende geldleningen

Langlopend deel

Kortlopend deel

In miljoenen euro's

31-12-2020

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2019

Roll-over-leningen

356,8

329,1

2,3

2,3

Onderhandse leningen

538,6

552,6

54,0

35,8

Totaal

895,4

881,7

56,3

38,1

De rente over de roll-over-leningen wordt telkens tussen 1-maands en 12-maands Euribor gefixeerd en schommelt afhankelijk van de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt.

Overige informatie over langlopende- en achtergestelde geldleningen

In miljoenen euro's

2020

2019

Gemiddelde rentevoet in %

3,00%

3,30%

Totaal per 31 december

964,3

945,7

Aflossingen < 1 jaar

68,9

50,7

Aflossingen > 1 jaar en < 5 jaar

267,8

257,0

Aflossingen > 5 jaar

627,6

638,0

Aangaande de bovengenoemde leningenportefeuille zijn geen zekerheden afgegeven (pandrecht, hypotheekrecht, zekerheidseigendom en dergelijke).

[11] Derivaten

Per 31 december 2020 hield Vitens de onderstaande tegen reële waarde opgenomen financiële instrumenten.

In miljoenen euro's

2020

2019

Financiële instrumenten per 1 januari

82,2

76,5

Waardemutatie derivaten door gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

0,1

5,7

Financiële instrumenten per 31 december

82,3

82,2

   

Korte termijn financiële instrumenten (< 1 jaar)

34,6

-

Lange termijn financiële instrumenten (>1 jaar)

47,7

82,2

De marktwaarde van de derivaten wordt gevormd door ongerealiseerde aanpassingen in de reële waarde als gevolg van wijzigingen in de rentecurves. Concreet betekent dit dat de te betalen rente op de derivaten hoger is dan de huidige marktrente waardoor een negatieve waarde in 2020 van € 82,3 miljoen (2019: € 82,2 miljoen negatief) ontstaat. De reden voor het afsluiten van deze derivaten is het tegengaan van renterisico’s door grote mutaties in de marktrente. De betreffende negatieve waarde zal niet direct door Vitens worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening omdat de hedge als effectief wordt gekwalificeerd.

Ultimo 2020 heeft Vitens zeven rentederivaten met een hoofdsom van € 270,0 miljoen (2019: zeven rentederivaten € 270,0 miljoen) waarbij de variabele rente op de roll-over-leningen wordt gefixeerd gedurende één tot 22 jaar. De reële waarde van deze rentederivaten bedraagt ultimo 2020 negatief € 82,3 miljoen (2019: negatief € 82,2 miljoen). Van de hiervoor genoemde derivaten heeft Vitens twee rentederivaten (2020: € 34,6 miljoen; 2019: € 28,0 miljoen) met een resterende looptijd van 21 jaar en 22 jaar (beide met een hoofdsom van € 25 miljoen), met een breakclause (voor beide partijen) na iedere tien jaar. Voor beide derivaten is het kredietrisico (CVA/DVA), dat wordt meegenomen in de waardering, bepaald tot aan de breakclause en niet over de gehele looptijd. Aangezien de eerste breakclause in 2021 plaatsvindt, is de waardering voor deze derivaten verantwoord onder de kortlopende schulden.

Met één partij heeft Vitens één derivaat afgesloten, waarbij een bijstorting kan plaatsvinden boven een bepaalde negatieve marktwaarde (treshold). Vitens heeft hierbij één derivaat afgesloten met een hoofdsom van € 25 miljoen. De negatieve marktwaarde per 31 december 2020 bedraagt € 16,0 miljoen (2019 een negatieve marktwaarde van € 12,5 miljoen; de treshold bedraagt € 20 miljoen). Een eventuele daling van de rentecurve ten opzichte van 31 december 2020 van honderd basispunten (1%) heeft een negatief effect van € 8,3 miljoen op de waarde van het derivaat. Een eventuele stijging van de rentecurve ten opzichte van 31 december 2020 van honderd basispunten (1%) heeft een positief effect van € 6,7 miljoen op de waarde van het derivaat.

[12] Voorzieningen personeelsbeloningen

Verloopoverzicht inzake personeelsbeloningen

Reorganisatie-
voorziening

Jubileum-
voorziening

Totaal

In miljoenen euro's

Stand per 1 januari 2019

2,4

1,3

3,7

    

Dotatie

-

0,3

0,3

Rentedotatie

0,1

-

0,1

Vrijval

-0,4

-

-0,4

Onttrekkingen

-0,7

-0,4

-1,1

Stand per 31 december 2019

1,4

1,2

2,6

    

Dotatie

-

0,1

0,1

Rentedotatie

-

0,1

0,1

Vrijval

-

-

-

Onttrekkingen

-0,5

-0,3

-0,8

Stand per 31 december 2020

0,9

1,1

2,0

    

Kortetermijnverplichtingen personeelsbeloningen

0,4

0,3

0,7

Langetermijnverplichtingen personeelsbeloningen

0,5

0,8

1,3

Langlopend deel voorzieningen personeelsbeloningen

In miljoenen euro's

31-12-2020

31-12-2019

Reorganisatievoorzieningen

0,5

0,9

Jubileumvoorziening

0,8

0,9

Totaal langlopend deel voorzieningen personeelsbeloningen

1,3

1,8

Van het langlopende deel van de voorzieningen personeelsbeloningen heeft € 1,0 miljoen (2019: € 1,5 miljoen) betrekking op verwachte uitgaven tussen één en vijf jaar en heeft € 0,3 miljoen (2019: € 0,3 miljoen) betrekking op verwachte uitgaven na vijf jaar. Het kortlopend deel van de voorzieningen personeelsbeloningen wordt verantwoord onder de kortlopende verplichtingen, zie noot [15].

Kortlopend deel personeelsbeloningen

In miljoenen euro's

31-12-2020

31-12-2019

Reorganisatievoorzieningen

0,4

0,5

Jubileumvoorziening

0,3

0,3

Gereserveerd vakantiegeld en niet opgenomen verlof

12,4

10,9

Af te dragen pensioenpremie

1,3

1,3

Overige korte termijn personeelsbeloningen

19,5

19,7

Totaal kortlopend deel personeelsbeloningen

33,9

32,7

Reorganisatievoorzieningen

De reorganisatievoorzieningen gelden ter dekking van de verplichtingen uit de nog geldende sociale plannen. De berekening is gebaseerd op het aantal boventallige medewerkers met daarbij totale loonkosten per werknemer, een reële benadering van het aantal dienstjaren en de (gemiddelde) leeftijd.

De uitkeringstromen zijn contant gemaakt tegen een rekenrente van 3,0% (2019: 3,30%). Er is geen rekening gehouden met sterfte. Ultimo 2020 resteert een bedrag van € 0,9 miljoen (2019: € 1,4 miljoen).

Jubileumvoorziening

Hieronder zijn de belangrijkste uitgangspunten weergegeven die bij de bepaling van de jubileumvoorziening zijn gebruikt.

Veronderstellingen

2020

2019

Overlevingstabel/ sterftetabel

overlevingstabel 2012

overlevingstabel 2012

Disconteringsvoet

3,00%

3,30%

Verwachte salarisstijgingen

2,00%

2,50%

[13] Overige voorzieningen

In miljoenen euro's

2020

2019

Stand per 1 januari

8,5

12,9

   

Mutaties

  

Dotatie

0,9

4,3

Rentedotatie

-

0,3

Vrijval

-1,5

-0,6

Onttrekkingen

-4,2

-8,4

Reclassificatie

0,2

-

Totaal mutaties

-4,6

-4,4

   

Stand per 31 december

3,9

8,5

   

Kortlopend deel overige voorzieningen

2,9

5,7

Langlopend deel overige voorzieningen

1,0

2,8

Totaal

3,9

8,5

De overige voorzieningen hebben betrekking op mogelijke vergoeding voor droogteschades in onttrekkingsgebieden rondom een aantal productielocaties, niet afgedragen bedragen aan derden over de periode 2015-2019, reservering voor langdurig zieken en voor een aantal juridische geschillen die voortvloeien uit de bedrijfsvoering. In de onttrekkingen is een bedrag opgenomen van € 0,7 miljoen inzake een suppletie aan derden. Deze is opgenomen onder de kortlopende schulden (noot 15). De verwachting is dat de voorziening niet afgedragen bedragen aan derden in 2021 wordt afgewikkeld.

Voor zover noodzakelijk geacht zijn voorzieningen getroffen zoals vermeld in bovenstaand verloopoverzicht.

[14] Leaseverplichtingen

In miljoenen euro's

31-12-2020

31-12-2019

Gebouwen

2,8

3,7

Wagenpark

8,4

7,7

Datalijnen

2,4

0,6

Overige

1,3

1,4

Totaal leaseverplichtingen

14,9

13,4

   

Kortlopend deel leaseverplichtingen

4,6

4,6

Langlopend deel leaseverplichtingen

10,3

8,8

Totaal

14,9

13,4

Door Vitens zijn lease- en huurovereenkomst aangegaan voor het wagenpark en de huur van diverse panden en bedrijfsgebouwen. De lease- en huurovereenkomsten zijn verwerkt volgens IFRS 16. In voorgaande jaren waren deze verplichten opgenomen onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen.

In onderstaand tabel is het verloopoverzicht van de lease- en huuroverkomsten voor zowel het gebruiksrecht als leaseverplichting opgenomen.

In miljoenen euro's

Gebruiksrecht

Leaseverplichting

Stand per 1 januari 2020

13,8

13,4

Nieuw en/of gewijzigde leasecontracten

6,3

6,3

Bijkomende kosten

2,4

-

Afschrijvingen

-5,2

-

Aflossing leaseverplichting

-

-5,1

Interest

-

0,3

Stand per 31 december 2020

17,3

14,9

[15] Kortlopende verplichtingen

In miljoenen euro's

31-12-2020

31-12-2019

Handelsschulden en overige te betalen posten

67,5

75,5

Kortlopend deel derivaten

34,6

-

Aflossingsverplichtingen over langlopende verplichtingen

68,9

50,7

Aflossingsverplichtingen over leaseverplichtingen

4,6

4,6

Belastingverplichtingen

16,0

14,0

Rentedragende verplichtingen

32,0

8,7

Korte termijn personeelsbeloningen

33,9

32,7

Nog te ontvangen facturen

9,1

11,2

Overlopende passiva

6,4

8,7

Totaal

273,0

206,1

Handelsschulden en overige te betalen posten, belastingverplichtingen, kortetermijnpersoneelsbeloningen, nog te ontvangen facturen en overlopende passiva zijn niet-rentedragende verplichtingen. De reële waarde van de genoemde posten is gezien de korte doorlooptijd overeenkomstig de nominale waarde. Handelsschulden en belastingverplichtingen worden in principe binnen een termijn van 30 dagen betaalbaar gesteld. De belastingverplichtingen bestaan uit: af te dragen grond- en leidingwaterbelasting € 12,4 miljoen (2019: € 10,6 miljoen), af te dragen loonbelasting en premies sociale verzekeringen € 3,6 miljoen (2019: € 3,4 miljoen) en af te dragen vennootschapsbelasting nihil (2019: nihil).

De kortlopende rentedragende verplichtingen, ultimo 2020 € 100,8 miljoen (2019: € 59,4 miljoen), bestaan naast de aflossingsverplichtingen van de langlopende verplichtingen € 68,9 miljoen (2019: € 50,7 miljoen) en kortlopend deel derivaten € 34,6 miljoen (2019: nihil) uit rentedragende verplichtingen bij bankinstellingen € 32,0 miljoen (2019: € 8,7 miljoen). De rentedragende verplichtingen hebben betrekking op rekening-courantkrediet. Over dit bedrag wordt een variabele rente betaald. Deze is gebaseerd op 1-maands Euribor inclusief een overeengekomen opslagpercentage.

De post kortetermijnpersoneelsbeloningen bedraagt aan het eind van 2020 € 33,9 miljoen (2019: € 32,7 miljoen) en betreft alle verplichtingen aan het personeel zoals kortlopend deel van de reorganisatievoorzieningen en de jubileumvoorziening, af te dragen pensioenpremie, reservering te betalen WW en te betalen vakantiedagen/-geld.

[16] Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Leaseverplichtingen

Verplichtingen uit hoofde van operational leases

In miljoenen euro's

31-12-2020

31-12-2019

Binnen een jaar

2,4

2,5

Tussen 1 en 5 jaar

4,0

4,7

Meer dan 5 jaar

-

-

Genoemde verplichtingen zijn uit hoofde van non-lease componenten (service en onderhoud) van bedrijfsauto’s. De verplichtingen voor gebruiksrecht van bedrijfsauto’s zijn conform IFRS 16 opgenomen in de jaarrekening van Vitens.

Huurverplichtingen

Verplichtingen uit hoofde van huur

In miljoenen euro's

31-12-2020

31-12-2019

Binnen een jaar

0,9

0,7

Tussen 1 en 5 jaar

3,7

0,9

Meer dan 5 jaar

0,6

1,1

Genoemde verplichtingen zijn uit hoofde van huurcontracten van kantoorgebouwen, inventaris, parkeerplaatsen en steunpunten. Voor de huurcontracten waar IFRS 16 van toepassing op is zijn slechts in de huurverplichting de servicekosten opgenomen.

Energieverplichtingen

Verplichtingen uit hoofde van energiecontracten

In miljoenen euro's

31-12-2020

31-12-2019

Binnen een jaar

7,8

8,4

Tussen 1 en 5 jaar

12,8

11,9

Meer dan 5 jaar

-

-

Genoemde verplichtingen zijn uit hoofde van energiecontracten voor de productiebedrijven.

Inkoop waterverplichtingen

Verplichtingen uit hoofde van inkoop water

In miljoenen euro's

31-12-2020

31-12-2019

Binnen een jaar

2,7

2,5

Tussen 1 en 5 jaar

13,4

12,5

Meer dan 5 jaar

55,4

66,6

Genoemde verplichtingen zijn uit hoofde van inkoop van water voor een periode tot 41 jaar.

Financieringsverplichtingen

Vitens heeft per jaareinde een nieuwe financiering afgesloten van € 25,0 miljoen. De lening zal op 6 januari 2021 door de bank aan Vitens worden verstrekt.

Verplichtingen uit hoofde van Drinkwaterwet (WACC)

In de Drinkwaterwet zijn belangrijke financiële kaders opgenomen voor tariefbeheersing en solvabiliteit. Zo is een maximum gesteld aan de vermogenskosten die door de drinkwaterbedrijven in rekening mogen worden gebracht (WACC). Vitens heeft in 2020 een voorlopige WACC gerealiseerd die hoger is dan de toegestane WACC (2019: geen overschrijding). De definitieve WACC wordt vastgesteld middels het Bedrijfsverslag dat voor 1 oktober 2021 aan het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat wordt gerapporteerd. Per 31 december 2020 heeft Vitens een verplichting van € 3,3 miljoen (2019: geen verplichting).

Verplichtingen uit hoofde van Drinkwaterwet

In miljoenen euro's

31-12-2020

31-12-2019

2018

-

-

2019

-

-

2020

3,3

-

Totaal

3,3

-

Voorwaardelijke verplichtingen

Vitens vormt samen met Vitens Watermanagement B.V. een fiscale eenheid voor de heffing van omzetbelasting; elk der vennootschappen is volgens de standaardvoorwaarden hoofdelijk aansprakelijk voor te betalen belasting van alle bij de fiscale eenheid betrokken vennootschappen.