Toelichting op het geconsolideerde kasstroomoverzicht

[26] Kasstroom uit operationele, investerings- en financieringsactiviteiten

De kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg € 120,4 miljoen (2019: € 132,6 miljoen) en is niet toereikend om de investeringsactiviteiten van € 157,8 miljoen (2019: € 140,6 miljoen) te financieren. De kasstroom uit operationele bedrijfsactiviteiten is € 14,8 miljoen lager dan in 2019 wat voornamelijk wordt veroorzaakt door toename van het netto werkkapitaal. De kasstroom uit investeringsactiviteiten stijgt met € 17,2 miljoen (2020: € 157,8 miljoen; 2019: € 140,6 miljoen) door een stijging van het investeringsvolume.

Het tekort aan kasstroom uit operationele activiteiten en kasstroom uit investeringsactiviteiten neemt verder toe € 29,4 miljoen (2020: -/- € 37,4 miljoen; 2019: -/- € 8,0 miljoen) en is in combinatie met de solvabiliteitsdoelstelling niet toerekend om dividend uit te keren.

Over boekjaar 2020 is sprake van een nettokasstroom van € 23,3 miljoen positief waardoor de rentedragende verplichtingen toenemen met hetzelfde bedrag.