Toelichting op het geconsolideerde kasstroomoverzicht

[26] Kasstroom uit operationele-, investerings- en financieringsactiviteiten

De kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg € 130,2 miljoen (2021: € 143,8 miljoen) en is niet toereikend om de investeringsactiviteiten van € 192,1 miljoen (2021: € 167,0 miljoen) te financieren. De kasstroom uit operationele bedrijfsactiviteiten is € 13,6 miljoen lager dan in 2021 wat voornamelijk wordt veroorzaakt door een lager resultaat. De kasstroom uit investeringsactiviteiten stijgt met € 25,1 miljoen door een stijging van het investeringsvolume.

Over boekjaar 2022 is sprake van een netto kasstroom van € 18,0 miljoen positief waardoor de rentedragende verplichtingen afnemen met hetzelfde bedrag.