Geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen

In miljoenen euro's

Aandelen­kapitaal

Agioreserve gewoon kapitaal

Afdekkings­reserve 1

Overige reserves 1

Resultaat boekjaar

Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders van Vitens

Per 1 januari 2021

5,8

147,2

-82,3

464,6

23,9

559,2

       

Resultaat boekjaar 2021

-

-

-

-

19,4

19,4

Overig totaal resultaat 2021

-

-

21,9

-

-

21,9

Totaal resultaat 2021

-

-

21,9

-

19,4

41,3

       

Bestemming resultaat 2020

-

-

-

23,9

-23,9

-

Dividenduitkering gewone aandelen

-

-

-

-

-

-

Per 31 december 2021

5,8

147,2

-60,4

488,5

19,4

600,5

Mutatie overige reserves

-

-

-

-0,1

-

-0,1

Per 31 december 2021

5,8

147,2

-60,4

488,3

19,4

600,3

       

Resultaat boekjaar 2022

-

-

-

-

8,2

8,2

Overig totaal resultaat 2022

-

-

40,4

-

-

40,4

Overige mutaties

-

-

0,5

0,1

 

0,6

Totaal resultaat 2022

-

-

40,9

0,1

8,2

49,2

       

Bestemming resultaat 2021

-

-

-

19,4

-19,4

-

Vrijval overige reserves

-

-

-

-

-

-

Dividenduitkering gewone aandelen

-

-

-

-

-

-

Per 31 december 2022

5,8

147,2

-19,5

507,8

8,2

649,5

1. Het saldo van de afdekkingsreserve en de overige reserves is vrij uitkeerbaar. De overige reserves betreft een reserve als gevolg van gecumuleerde ingehouden winsten.