Geconsolideerde winst- en verliesrekening en overzicht totaalresultaat

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

 

In miljoenen euro's

 

2022

 

2021

[17]

Drinkwateromzet

366,8

 

356,7

 

[18]

Overige omzet

40,1

 

39,4

 
 

Totaal bedrijfsopbrengsten uit doorlopende bedrijfsactiviteiten

 

406,9

 

396,1

      
 

Bedrijfskosten

    

[19]

Kosten uitbesteed werk en inhuur personeel

-56,9

 

-56,8

 
 

Grondwaterbelastingen en -heffingen

-5,4

 

-5,2

 

[20]

Overige kosten

-104,6

 

-93,7

 

[21]

Personeelskosten

-97,0

 

-95,5

 

[22]

Afschrijvingen, reële-waardemutaties en bijzondere waardevermindering van (im)materiële vaste activa

-109,1

 

-100,3

 
 

Totaal bedrijfskosten

 

-373,0

 

-351,5

      
 

Bedrijfsresultaat

 

33,9

 

44,6

      

[23]

Financiële baten en lasten

-26,1

 

-25,4

 

[24]

Aandeel in resultaat in geassocieerde deelnemingen en joint ventures

0,4

 

0,2

 
   

-25,7

 

-25,2

      
 

Resultaat voor belastingen

 

8,2

 

19,4

      

[25]

Belastingen

 

-

 

-

      
 

Resultaat na belastingen

 

8,2

 

19,4

      
 

Waarvan:

    
 

Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders van Vitens

 

8,2

 

19,4

Geconsolideerd overzicht totaalresultaat

In miljoenen euro's

2022

2021

Resultaat na belastingen

8,2

19,4

Mutatie in effectief dekkende rentederivaten

41,0

21,9

Totaalresultaat

49,2

41,3

   

Waarvan:

  

Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders van Vitens

49,2

41,3

Het is niet de verwachting dat de mutaties in effectief dekkende rentederivaten in de toekomst zullen worden geherclassificeerd naar de winst- en verliesrekening. Noten in de linkermarge van tabellen verwijzen naar de toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening en verder.