Geconsolideerde resultaten

Vitens heeft haar tarieven in 2022 licht laten stijgen, waardoor de drinkwateromzet is gestegen (ondanks een dalende afzet). De bedrijfskosten zijn toegenomen en daarnaast zijn de financiële lasten gestegen. De maximale WACC 2022 is bij de vaststelling van de tarieven als uitgangspunt gehanteerd. Het resultaat na belastingen is ten opzichte van 2021 lager uitgekomen op € 8,2 miljoen (2021: € 19,4 miljoen).

De prijs voor drinkwater is voor de klant (consument) in 2022 (€ 0,66 per m3 en € 44 vastrecht) licht gestegen ten opzichte van 2021 (€ 0,64 per m3 en € 42 vastrecht). De tarieven van belasting op leidingwater zijn in 2022 tevens licht gestegen. Met ingang van 1 januari 2022 wordt geen precarioheffing meer in rekening gebracht.

Omzet

Het waterverbruik over 2022 (347,6 miljoen m³) is met 0,6% gedaald ten opzichte van 2021 (349,9 miljoen m³). Het gemiddelde verbruik per aansluiting kleinverbruik is in 2022 gedaald naar 103 m³ (2021: 105 m³). De drinkwateromzet is ondanks het lagere waterverbruik € 10,1 miljoen (circa 3%) hoger uitgekomen op €366,8 miljoen (2020: € 356,7 miljoen) voornamelijk als gevolg van tariefstijging.

De afgifte aan het drinkwaternet over 2022 is uitgekomen op het niveau van 372,2 miljoen m³ (2021; 374,2 miljoen m³). Het ‘Niet In Rekening Gebracht’ percentage (NIRG) komt uit op 6,6% en is daarmee hoger dan het definitieve NIRG-percentage over 2021 (6,5%).

De overige omzet is in 2022 met 1,8% gestegen naar € 40,1 miljoen (2021: € 39,4 miljoen).

Bedrijfskosten

Het saldo van de bedrijfskosten 2022 is ten opzichte van 2021 met 6,1% gestegen naar € 373,0 miljoen (2021: € 351,5 miljoen).

De stijging van de bedrijfskosten wordt voornamelijk verklaard door een stijging van de overige kosten € 10,9 miljoen en een stijging van de afschrijvingskosten met € 8,8 miljoen. De stijging in de overige kosten wordt voornamelijk verklaard door hogere energielasten en hogere kosten met betrekking tot droogteschades.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn in 2022 gestegen naar € 109,1 miljoen (2021: € 100,3 miljoen). Verschillen ten opzichte van voorgaand boekjaar worden voornamelijk veroorzaakt door reguliere afschrijvingen van de materiële- en immateriële vaste activa. Deze zijn als gevolg van een hoger investeringsniveau gestegen met € 3,8 miljoen, zie noot [22]. Naast de reguliere afschrijving heeft een boekverlies van € 2,9 miljoen (2021: boekwinst € 1,8 miljoen) plaatsgevonden.

Bedrijfsresultaat

Het bedrijfsresultaat over 2022 bedraagt € 33,9 miljoen (2021: € 44,6 miljoen).

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten zijn per saldo in 2022 gestegen naar € 26,1 miljoen last (2021: € 25,4 miljoen last). Dit wordt veroorzaakt door de stijgende marktrente in 2022 en een stijgende leningenportefeuille. Vitens heeft in 2022 voor € 125 miljoen aan nieuwe leningen aangetrokken. De renteniveaus zijn voor 76% (2021: 78%) van het vreemd vermogen gefixeerd voor meerdere jaren. Dit geeft stabiliteit in de rentekosten over de jaren en vermindert de invloed van schommelingen in de marktrente.

Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders

Het nettoresultaat toe te rekenen aan aandeelhouders van Vitens bedraagt in 2022 € 8,2 miljoen (2021: € 19,4 miljoen).

Eigen vermogen

Het eigen vermogen stijgt in 2022 met € 49,2 miljoen naar € 649,5 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de toevoeging van het resultaat 2022 (€ 8,2 miljoen) en door een stijging van de afdekkingsreserve als gevolg van een positieve waardeontwikkeling van de derivaten (€ 40,4 miljoen) en overige mutaties (€0,6 miljoen). 

De afdekkingsreserve voor ongerealiseerde aanpassingen in de reële waarde van financiële instrumenten als gevolg van toepassing van cashflow hedge accounting stijgt in 2022 als gevolg van een hogere marktrente met € 40,4 miljoen (en overige mutaties van €0,6 miljoen) naar een negatieve waarde van € 19,5 miljoen (2021: € 60,4 miljoen).

De solvabiliteit (eigen vermogen) komt per 31 december 2022 uit op 31,0% (2021: 30,2%) en ligt daarmee onder de doelstelling van 35% zoals geformuleerd in het financieel beleid.

Na vaststelling van het voorstel voor winstbestemming in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal over 2022 € 8,2 miljoen worden toegevoegd aan de reserves en zal geen dividend worden uitgekeerd.

Kasstroom/ financiering

De kasstroom uit operationele activiteiten € 130,2 miljoen (2021: € 143,8 miljoen) is niet toereikend geweest om de investeringsactiviteiten (inclusief bijdragen derden) van € 192,1 miljoen (2021: € 167,0 miljoen) te financieren. In 2022 is voor € 56,3 miljoen op bestaande leningen afgelost (2021: € 68,8 miljoen) en is voor € 125 miljoen (2021: € 100 miljoen) aan nieuwe leningen aangetrokken. Het saldo rekening-courant daalt ultimo 2022 met € 18,0 miljoen naar € 23,3 miljoen negatief. Per saldo stijgen de rentedragende schulden (inclusief liquide middelen) in 2022 met € 75,7 miljoen naar € 1.112,4 miljoen per 31 december 2022.