Geconsolideerd kasstroomoverzicht

 

In miljoenen euro's

 

2022

 

2021

 

Resultaat na belastingen

 

8,2

 

19,4

      
 

Aanpassingen voor:

    

[23]

Financiële baten en lasten

26,1

 

25,4

 

[22]

Afschrijvingen, reële-waardemutaties, en bijzondere waardevermindering van materiële vaste activa

95,8

 

91,1

 

[22]

Afschrijvingen, reële-waardemutaties, en bijzondere waardevermindering van immateriële vaste activa

6,3

 

5,7

 

[8]

Amortisatie egalisatierekening bijdragen van derden

-4,8

 

-4,3

 

[8]

Ontvangsten egalisatierekening bijdragen van derden

17,9

 

17,9

 

[3]

Afschrijvingen lease

6,3

 

5,9

 

[12,13]

Dotatie/vrijval voorzieningen

3,3

 

0,4

 

[4]

Overige mutaties financiële vaste activa

-0,4

 

-0,2

 
   

150,5

 

141,9

 

Veranderingen in werkkapitaal:

    

[6]

Handels- en overige vorderingen

0,6

 

-1,0

 
 

Handelsschulden en overlopende passiva

2,3

 

13,8

 
   

2,9

 

12,8

      

[12,13]

Onttrekkingen voorzieningen

 

-4,2

 

-2,7

[26]

Kasstroom uit operationele bedrijfsactiviteiten

 

157,4

 

171,4

      
 

Betaalde rente

-27,2

  

-27,6

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

130,2

 

143,8

      

[1,2,3,22]

Investeringen in (im)materiële vaste activa

-193,8

 

-170,1

 

[2,22]

Desinvesteringen

1,7

 

3,1

 
      

[26]

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

-192,1

 

-167,0

      

[10]

Opgenomen langlopende geldleningen

125,0

 

100,0

 

[10]

Aflossingen langlopende geldleningen

-56,3

 

-56,3

 

[9]

Aflossingen achtergestelde geldleningen

-

 

-12,6

 

[3]

Aflossingen leaseverplichtingen

-5,5

 

-5,2

 

[5]

Mutatie leningen FVA

-8,3

 

-

 

[7]

Aflossing derivaten

-

 

-12,0

 

[5]

Mutatie kortlopende leningen

25,0

 

-

 

[26]

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

79,9

 

13,9

      
 

Nettokasstroom

 

18,0

 

-9,3

      
 

Liquide middelen en kortlopende rentedragende verplichtingen per 1 januari

 

-41,3

 

-32,0

 

Liquide middelen en kortlopende rentedragende verplichtingen per 31 december

 

-23,3

 

-41,3

 

Mutatie liquide middelen en kortlopende rentedragende verplichtingen

 

18,0

 

-9,3