Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde balans per 31 december

Activa

 

In miljoenen euro's

 

31-12-2022

 

31-12-2021

 

Vaste activa

    

[1]

Immateriële vaste activa

40,7

 

40,5

 

[2]

Materiële vaste activa

1.968,2

 

1.866,7

 

[3]

Activa met gebruiksrecht

21,6

 

23,5

 

[4]

Geassocieerde deelnemingen en joint ventures

6,3

 

5,9

 

[5]

Overige financiële activa

8,5

 

0,2

 
   

2.045,3

 

1.936,8

 

Vlottende activa

    

[6]

Handels- en overige vorderingen

50,8

 

51,3

 
   

50,8

 

51,3

 

Totaal activa

 

2.096,1

 

1.988,1

Passiva

 

In miljoenen euro's

 

31-12-2022

 

31-12-2021

[7]

Eigen vermogen

    
 

Aandelenkapitaal

5,8

 

5,8

 
 

Agioreserve

147,2

 

147,2

 
 

Afdekkingsreserve

-19,5

 

-60,4

 
 

Overige reserves

507,8

 

488,3

 
 

Resultaat boekjaar

8,2

 

19,4

 
   

649,5

 

600,3

      
 

Verplichtingen

    
 

Langlopende verplichtingen

    

[8]

Egalisatierekening bijdragen van derden

137,2

 

124,4

 

[9]

Achtergestelde geldleningen

-

 

-

 

[10]

Langlopende geldleningen

984,7

 

939,1

 

[11]

Derivaten

7,2

 

48,5

 

[12]

Voorzieningen personeelsbeloningen

0,7

 

1,0

 

[13]

Overige voorzieningen

1,3

 

0,5

 

[14]

Leaseverplichtingen

12,7

 

15,1

 
   

1.143,8

 

1.128,6

[15]

Kortlopende verplichtingen

    
 

Handelsschulden en overige te betalen posten

196,3

 

158,1

 
 

Belastingverplichtingen

15,3

 

15,2

 
 

Rentedragende verplichtingen

23,3

 

41,3

 
 

Kortlopende leningen

25,0

 

-

 
 

Korte termijn personeelsbeloningen

33,1

 

35,2

 
 

Overlopende passiva

9,8

 

9,4

 
   

302,8

 

259,2

 

Totaal passiva

 

2.096,1

 

1.988,1

Noten in de linkermarge van tabellen verwijzen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en verder.