Enkelvoudige jaarrekening

Enkelvoudige balans per 31 december

Activa
 

In miljoenen euro's

 

31-12-2022

 

31-12-2021

 

Vaste activa

    
 

Immateriële vaste activa

40,7

 

40,5

 
 

Materiële vaste activa

1.968,2

 

1.866,7

 
 

Activa met gebruiksrecht

21,6

 

23,5

 
      

[33]

Investeringen in dochterondernemingen

-

 

-

 

[33]

Investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures

6,3

 

5,9

 
 

Overige financiële vaste activa

8,5

 

0,2

 
   

2.045,3

 

1.936,8

 

Vlottende activa

    

[34]

Handels- en overige vorderingen

 

50,8

 

51,3

 

Totaal activa

 

2.096,1

 

1.988,1

Passiva
 

In miljoenen euro's

 

31-12-2022

 

31-12-2021

[35]

Eigen vermogen

    
 

Aandelenkapitaal

5,8

 

5,8

 
 

Agioreserve

147,2

 

147,2

 
 

Herwaarderingsreserve derivaten

-19,5

 

-60,4

 
 

Herwaarderingsreserve IFRS-transitie

12,5

 

15,1

 
 

Overige reserves

495,3

 

473,2

 
 

Resultaat boekjaar

8,2

 

19,4

 
   

649,5

 

600,3

 

Verplichtingen

    
      
 

Voorzieningen

    

[36]

Voorzieningen personeelsbeloningen

0,7

 

1,0

 

[37]

Overige voorzieningen

1,3

 

0,5

 
   

2,0

 

1,5

 

Langlopende verplichtingen

    
 

Egalisatierekening bijdragen van derden

137,2

 

124,4

 
 

Rentedragende verplichtingen

984,7

 

939,1

 
 

Leaseverplichtingen

12,7

 

15,1

 
 

Derivaten

7,2

 

48,5

 
   

1.141,8

 

1.127,1

      

[38]

Kortlopende verplichtingen

 

302,8

 

259,2

      
 

Totaal Passiva

 

2.096,1

 

1.988,1

Enkelvoudige winst-en-verliesrekening

In miljoenen euro's

 

2022

 

2021

Eigen resultaat (excl. deelnemingen) na belastingen

7,8

 

19,2

 

Resultaat deelnemingen na belastingen

0,4

 

0,2

 

Netto resultaat

 

8,2

 

19,4