Geconsolideerde winst- en verliesrekening en overzicht totaalresultaat

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

 

In miljoenen euro's

 

2019

 

2018

[17]

Drinkwateromzet

328,8

 

322,9

 

[18]

Overige omzet

36,1

 

38,1

 
 

Totaal bedrijfsopbrengsten uit doorlopende bedrijfsactiviteiten

 

364,9

 

361,0

      
 

Bedrijfskosten

    

[19]

Kosten uitbesteed werk en inhuur personeel

43,8

 

40,0

 
 

Grondwaterbelastingen en -heffingen

5,3

 

5,2

 

[20]

Overige kosten

92,3

 

96,6

 

[21]

Personeelskosten

86,0

 

83,3

 

[22]

Afschrijvingen, reële-waardemutaties en bijzondere waardevermindering van (im)materiële vaste activa

96,1

 

90,6

 
 

Totaal bedrijfskosten

 

323,5

 

315,7

      
 

Bedrijfsresultaat

 

41,4

 

45,3

      

[23]

Financiële baten en lasten

-30,3

 

-32,6

 

[24]

Aandeel in resultaat in geassocieerde deelnemingen en joint ventures

-

 

0,2

 
   

-30,3

 

-32,4

      
 

Resultaat voor belastingen

 

11,1

 

12,9

      

[25]

Belastingen

 

-

 

0,1

      
 

Resultaat na belastingen

 

11,1

 

13,0

      
 

Waarvan:

    
 

Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders van Vitens

 

11,1

 

13,0

Geconsolideerd overzicht totaalresultaat

In miljoenen euro's

2019

2018

Resultaat na belastingen

11,1

13,0

Mutatie in effectief dekkende rentederivaten

-5,7

5,5

Totaalresultaat

5,4

18,5

   

Waarvan:

  

Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders van Vitens

5,4

18,5

Het is niet de verwachting dat de mutaties in effectief dekkende rentederivaten in de toekomst zullen worden geherclassificeerd naar de winst-en-verliesrekening. Noten in de linkermarge van tabellen verwijzen naar de toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening en verder.