Enkelvoudige jaarrekening

Enkelvoudige balans per 31 december

Activa

 

In miljoenen euro's

 

31-12-2019

 

31-12-2018

 

Vaste activa

    
 

Immateriële vaste activa

18,4

 

4,0

 
 

Materiële vaste activa

1.745,3

 

1.708,7

 
 

Activa met gebruiksrecht

13,8

 

-

 
      

[33]

Investeringen in dochterondernemingen

1,1

 

1,1

 

[33]

Investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures

5,6

 

5,6

 
 

Overige financiële vaste activa

0,1

 

0,5

 
   

1.784,3

 

1.719,9

 

Vlottende activa

    

[34]

Handels- en overige vorderingen

 

43,2

 

47,3

 

Liquide middelen

 

-

 

0,3

 

Vaste activa aangehouden voor verkoop

 

-

 

0,2

 

Totaal activa

 

1.827,5

 

1.767,7

Passiva

 

In miljoenen euro's

 

31-12-2019

 

31-12-2018

[35]

Eigen vermogen

    
 

Aandelenkapitaal

5,8

 

5,8

 
 

Agioreserve

147,2

 

147,2

 
 

Herwaarderingsreserve derivaten

-82,2

 

-76,5

 
 

Herwaarderingsreserve IFRS-transitie

20,3

 

22,9

 
 

Overige reserves

431,0

 

420,7

 
 

Resultaat boekjaar

11,1

 

13,0

 
   

533,2

 

533,0

 

Verplichtingen

    
      
 

Voorzieningen

    

[36]

Voorzieningen personeelsbeloningen

1,8

 

2,8

 

[37]

Overige voorzieningen

2,8

 

4,5

 
   

4,6

 

7,3

 

Langlopende verplichtingen

    
 

Egalisatierekening bijdragen van derden

97,0

 

83,0

 
 

Rentedragende verplichtingen

894,3

 

820,0

 
 

Leaseverplichtingen

8,8

   
 

Derivaten

82,2

 

75,6

 
   

1.082,3

 

978,6

      

[38]

Kortlopende verplichtingen

 

207,4

 

248,8

      
 

Totaal Passiva

 

1.827,5

 

1.767,7

Enkelvoudige winst-en-verliesrekening

In miljoenen euro's

 

2019

 

2018

Eigen resultaat (excl. deelnemingen) na belastingen

11,1

 

12,8

 

Resultaat deelnemingen na belastingen

-

 

0,2

 

Netto resultaat

 

11,1

 

13,0