Geconsolideerd kasstroomoverzicht

 

In miljoenen euro's

 

2019

 

2018

 

Resultaat na belastingen

 

11,1

 

13,0

      
 

Aanpassingen voor:

    

[23]

Financiële lasten

30,3

 

32,6

 

[22]

Afschrijvingen, reële-waardemutaties, en bijzondere waardevermindering van materiële vaste activa

87,2

 

89,3

 

[22]

Afschrijvingen, reële-waardemutaties, en bijzondere waardevermindering van immateriële vaste activa

3,8

 

-

 

[8]

Amortisatie egalisatierekening bijdragen van derden

-3,2

 

-2,7

 

[8]

Ontvangsten egalisatierekening bijdragen van derden

17,5

 

15,9

 

[3]

Afschrijvingen lease

4,9

 

-

 

[12,13]

Dotatie voorzieningen

3,6

 

7,4

 

[4]

Overige mutaties financiële vaste activa

-

 

-0,2

 
   

144,1

 

142,3

 

Veranderingen in werkkapitaal:

    

[6]

Handels- en overige vorderingen

4,1

 

-8,1

 
 

Handelsschulden en overlopende passiva

14,3

 

9,9

 
   

18,4

 

1,8

[12,13]

Onttrekkingen voorzieningen

 

-9,5

 

-2,0

[26]

Kasstroom uit operationele bedrijfsactiviteiten

 

164,1

 

155,1

      
 

Betaalde rente

 

-31,5

 

-32,7

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

132,6

 

122,4

      

[1,2,22]

Investeringen in (im)materiële vaste activa

-142,1

 

-120,6

 

[2,22]

Desinvesteringen

1,3

 

1,2

 
 

Mutatie activa voor verkoop

0,2

 

-0,2

 

[26]

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

-140,6

 

-119,6

      

[10]

Opgenomen langlopende geldleningen

125,0

 

75,0

 

[10]

Aflossingen langlopende geldleningen

-56,3

 

-57,0

 

[9]

Aflossingen achtergestelde geldleningen

-12,6

 

-12,5

 

[3]

Aflossingen leaseverplichtingen

-5,2

 

-

 

[4]

Ontvangen aflossingen op leningen

0,4

 

1,0

 

[7]

Betaald dividend

-5,2

 

-19,1

 

[26]

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

46,1

 

-12,6

      
 

Nettokasstroom

 

38,1

 

-9,8

      
 

Liquide middelen en kortlopende rentedragende verplichtingen per 1 januari

 

-46,8

 

-37,0

 

Liquide middelen en kortlopende rentedragende verplichtingen per 31 december

 

-8,7

 

-46,8

 

Mutatie liquide middelen en kortlopende rentedragende verplichtingen

 

38,1

 

-9,8