Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde balans per 31 december

Activa

 

In miljoenen euro's

 

31-12-2019

 

31-12-2018

 

Vaste activa

    

[1]

Immateriële vaste activa

18,4

 

4,0

 

[2]

Materiële vaste activa

1.745,3

 

1.708,7

 

[3]

Activa met gebruiksrecht

13,8

 

-

 

[4]

Geassocieerde deelnemingen en joint ventures

5,6

 

5,6

 

[5]

Overige financiële activa

0,1

 

0,5

 
   

1.783,2

 

1.718,8

 

Vlottende activa

    

[6]

Handels- en overige vorderingen

43,1

 

47,2

 
 

Liquide middelen

-

 

0,3

 
 

Vaste activa aangehouden voor verkoop

-

 

0,2

 
   

43,1

 

47,7

 

Totaal activa

 

1.826,3

 

1.766,5

Passiva

 

In miljoenen euro's

 

31-12-2019

 

31-12-2018

[7]

Eigen vermogen

    
 

Aandelenkapitaal

5,8

 

5,8

 
 

Agioreserve

147,2

 

147,2

 
 

Afdekkingsreserve

-82,2

 

-76,5

 
 

Overige reserves

451,4

 

443,6

 
 

Resultaat boekjaar

11,1

 

13,0

 
   

533,3

 

533,1

      
 

Verplichtingen

    
 

Langlopende verplichtingen

    

[8]

Egalisatierekening bijdragen van derden

97,0

 

83,0

 

[9]

Achtergestelde geldleningen

12,6

 

25,2

 

[10]

Langlopende geldleningen

881,7

 

794,8

 

[11]

Derivaten

82,2

 

75,6

 

[12]

Voorzieningen personeelsbeloningen

1,8

 

2,8

 

[13]

Overige voorzieningen

2,8

 

4,5

 

[14]

Leaseverplichtingen

8,8

 

-

 
   

1.086,9

 

985,9

[15]

Kortlopende verplichtingen

    
 

Handelsschulden en overige te betalen posten

142,0

 

147,2

 
 

Belastingverplichtingen

14,0

 

15,7

 
 

Rentedragende verplichtingen

8,7

 

47,1

 
 

Korte termijn personeelsbeloningen

32,7

 

30,9

 
 

Overlopende passiva

8,7

 

6,7

 
   

206,1

 

247,6

 

Totaal passiva

 

1.826,3

 

1.766,5

Noten in de linkermarge van tabellen verwijzen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en verder.