Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening

[17] Drinkwateromzet

In miljoenen euro's

2019

2018

Levering van drinkwater

200,8

196,4

Vastrechtvergoeding

128,0

126,5

Totaal

328,8

322,9

De jaarnota voor een gemiddelde klant (kleinverbruik) is in 2019 gelijk gebleven opzichte van 2018 (€ 106 exclusief belastingen).

Het bedrag van de voorziening voor mogelijke onjuiste tariefberekening voor vastrecht is in mindering gebracht op de omzet vastrechtvergoeding 2018 en 2019.

[18] Overige omzet

In miljoenen euro's

2019

2018

Opbrengsten verhuizing en incasso

2,0

2,1

Opbrengsten brandkranen en sprinklers

7,6

8,3

Opbrengsten werk voor derden

0,8

0,8

Opbrengsten huur en pacht

0,9

0,6

Meeliftvergoedingen

0,1

0,2

Opbrengsten analyses en advisering

3,7

3,5

Opbrengsten dienstverlening aan derden

8,0

6,8

Amortisatie egalisatierekening

3,2

2,7

Opbrengsten aansluitingen

5,0

5,0

Opbrengsten huurvergoeding standpijpen

0,8

0,8

Opbrengsten reststoffen

1,5

1,2

Overige opbrengsten

2,5

6,1

Totaal

36,1

38,1

Onder de overige omzet worden opbrengsten verantwoord die niet direct gerelateerd zijn aan de kernactiviteiten. De overige omzet bestaat onder meer uit de volgende posten:

 • Opbrengsten verhuizingen/nieuwe aansluitingen en incasso. Bij verhuizingen/nieuwe aansluitingen brengt Vitens een bedrag in rekening ter dekking van de administratieve werkzaamheden;

 • Opbrengst brandkranen heeft betrekking op een eenmalige bijdrage en een jaarlijkse terugkerende vergoeding ten behoeve van het onderhoud;

 • Opbrengst werk voor derden betreft diverse activiteiten die Vitens verricht voor derden;

 • Opbrengst huur en pacht heeft betrekking op huuropbrengsten van kantoorgebouwen en dienstwoningen (aanwezig op gronden waarop productielocaties zijn gevestigd of winning plaatsvindt). Daarnaast opbrengsten voor het verpachten van gronden;

 • Meeliftvergoedingen betreffen vergoedingen van met name gemeenten voor het meeliften op de rekening van Vitens voor verontreiningingsheffingen/ingezetenenomslag en rioolheffingen;

 • Opbrengsten analyses en advisering hebben betrekking op verrichte analyses vanuit het laboratorium van Vitens voor derden;

 • Opbrengsten dienstverlening aan derden betreft verrichte front- en backofficewerkzaamheden voor een ander drinkwaterbedrijf en dienstverlening aan VEI B.V.;

 • Amortisatie bijdragen van derden betreft bijdragen voor aanleg aansluitleidingen. De amortisatie van de egalisatierekening vindt plaats in 331/3 jaar;

 • Opbrengsten huurvergoeding standpijpen betreft de verhuur van standpijpen aan derden;

 • Opbrengsten reststoffen heeft betrekking op de verkoop van reststoffen welke ontstaan als gevolg van het waterzuiveringsproces;

 • De activiteiten uit overige opbrengsten worden als opbrengst verantwoord voor zover levering van goederen en diensten heeft plaatsgevonden en zover de prestaties zijn geleverd.

Bedrijfskosten

[19] Kosten uitbesteed werk en inhuur personeel

In miljoenen euro's

2019

2018

Uitbesteed werk

24,4

24,4

Ingehuurd personeel van derden

24,0

18,8

Af: geactiveerde productie eigen bedrijf indirecte kosten

-4,6

-3,2

Totaal

43,8

40,0

Onder de geactiveerde productie voor het eigen bedrijf worden de eigen bedrijfskosten opgenomen ten dienste van de vervaardiging van materiële vaste activa welke betrekking hebben op infrastructurele werken (productiebedrijven en leidingwerk) van de onderneming. Dit betreft onder andere inleen en bedraagt over 2019 € 4,6 miljoen (2018: € 3,2 miljoen).

[20] Overige kosten

In miljoenen euro's

2019

2018

Grond- en hulpstoffen

12,8

12,7

Overige personeelskosten

5,5

6,1

Water inkopen

3,8

4,0

Elektra

12,2

11,3

Autokosten

4,3

6,7

Automatiseringskosten

18,1

16,8

Telecomkosten

1,8

1,7

Facilitaire kosten

18,8

21,2

Belastingen, uitkeringen en verzekeringen

6,9

8,5

Amoveringskosten

2,8

2,1

Overige kosten

9,5

8,8

Af: geactiveerde productie eigen bedrijf indirecte kosten

-4,2

-3,3

Totaal

92,3

96,6

De overige personeelskosten hebben voor een belangrijk deel betrekking op reis- en verblijfkosten en opleidingskosten.

De autokosten betreffen servicekosten voor het wagenpark, brandstof en overige autokosten. De servicekosten over 2019 bedragen € 2,2 miljoen (2018: € 4,8 miljoen). De daling van de autokosten in 2019 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door invoering van IFRS 16 per 1 januari 2019. Dit heeft als gevolg dat de lease- en huurcomponenten op de balans geactiveerd worden en afgeschreven over de looptijd van het contract. Als gevolg hiervan is € 3,0 miljoen verschoven van autokosten naar afschrijvingskosten.

De facilitaire kosten hebben voor een belangrijk deel betrekking op huurkosten kantoorgebouwen en onderhoud van installaties, kantoorgebouwen en terreinen. De kosten voor onderhoud aan installaties, gebouwen en terreinen over 2019 bedragen € 14,3 miljoen (2018: € 15,8 miljoen). De huurkosten van kantoorgebouwen en machines over 2019 bedragen
€ 0,9 miljoen (2018: € 2,5 miljoen). De daling van de facilitaire kosten in 2019 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door invoering van IFRS 16 per 1 januari 2019. Dit heeft als gevolg dat de lease- en huurcomponenten op de balans geactiveerd worden en afgeschreven over de looptijd van het contract. Als gevolg hiervan is € 1,7 miljoen verschoven van facilitaire kosten naar afschrijvingskosten.

Onder de geactiveerde productie voor het eigen bedrijf worden de eigen bedrijfskosten opgenomen ten dienste van de vervaardiging van materiële vaste activa die betrekking hebben op infrastructurele werken (productiebedrijven en leidingwerk) van de onderneming. Dit betreft naast personeelskosten en inleen de diverse overige kosten en deze bedragen over 2019 € 4,2 miljoen (2018: € 3,3 miljoen).

In de overige kosten (€ 9,5 miljoen) is in 2019 voor € 1,9 miljoen een dotatie aan de overige voorzieningen verantwoord als gevolg van niet afgedragen bedragen aan derden over de periode 2015-2019.

[21] Personeelskosten

In miljoenen euro's

2019

2018

Salarissen

77,7

74,7

Sociale lasten

9,7

8,9

Afgedragen premies aan collectieve regelingen die als toegezegde-bijdragenregeling worden behandeld

11,1

10,0

Af: geactiveerde productie eigen bedrijf personeelskosten

-12,4

-9,7

 

86,1

83,9

   

Reorganisatievoorzieningen

-0,4

-0,7

Jubileumvoorziening

0,3

0,1

Totaal

86,0

83,3

Onder de geactiveerde productie voor het eigen bedrijf worden de eigen bedrijfskosten opgenomen ten dienste van de vervaardiging van materiële vaste activa welke betrekking hebben op infrastructurele werken (productiebedrijven en leidingwerk) van de onderneming. Dit betreft voornamelijk directe personeelskosten en bedraagt over 2019 € 12,4 miljoen (2018: € 9,7 miljoen). De personeelskosten voor reorganisaties en jubilea volgen hieronder.

In miljoenen euro's

Reorganisatie-voorziening

Jubileum-voorziening

Totaal 2019

Totaal 2018

Dotatie voorzieningen

-

0,3

0,3

0,1

Vrijval voorzieningen

0,4

-

0,4

-0,7

Totaal

0,4

0,3

0,7

-0,6

Aantal werknemers

2019

2018

Aantal medewerkers in vaste dienst per 31 december

1.394

1.392

Aantal FTE in vaste dienst per 31 december

1.310

1.308

[22] Afschrijvingen, reële-waardemutaties en bijzondere waardeverminderingen van (im)materiële vaste activa

In miljoenen euro's

2019

2018

Afschrijvingen materiële vaste activa

87,5

89,9

Afschrijvingen immateriële vaste activa

3,8

-

Afschrijvingskosten vanuit Facturatie B.V.

0,5

0,5

Boekresultaat verkoop activa

-1,3

-0,5

Desinvesteringen

1,0

1,2

Afschrijvingen IFRS 16

4,9

-

Bijzondere waardeverminderingen

-

-

Reële waarde mutaties

-0,3

-0,5

Totaal

96,1

90,6

[23] Financiële baten en lasten

In miljoenen euro's

2019

2018

Rentekosten bullet en lineaire geldleningen

17,6

18,7

Rentekosten derivaten

12,9

12,9

Rentekosten roll-over-geldleningen

-0,4

-0,4

Rentekosten achtergestelde geldleningen

0,5

0,8

Rentedotatie voorzieningen

0,4

1,2

Rentekosten lease

0,3

-

Rentekosten doorbelast aan investeringsprojecten (IAS 23)

-1,0

-0,6

Totaal

30,3

32,6

[24] Aandeel in resultaat in geassocieerde deelnemingen en joint ventures

In miljoenen euro's

2019

2018

Resultaat geassocieerde deelnemingen en joint ventures

-

0,2

[25] Belastingen

Vitens is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Activiteiten welke Vitens verricht vanuit de Drinkwaterwet, zoals het leveren van drinkwater, zijn vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting.

De belasting over het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening bedraagt nihil (2018: € 0,1 miljoen positief). De aansluiting met het effectieve belastingtarief is als volgt:

In miljoenen euro's

2019

2018

Resultaat voor belastingen

11,1

12,9

Onbelaste activiteiten

11,4

13,4

Belastbaar resultaat

-0,3

-0,5

Vennootschapsbelasting

-

-0,1

De vennootschapsbelasting is berekend op basis van het geldende belastingtarief in Nederland (25%). De effectieve belastingdruk over het resultaat voor de vennootschapsbelasting bedraagt 0%.

Dividendbelasting

Over de betaalde dividenduitkering wordt door Vitens dividendbelasting ingehouden en afgedragen.