Toelichting op het geconsolideerde kasstroomoverzicht

[26] Kasstroom uit operationele, investerings- en financieringsactiviteiten

De kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg € 132,6 miljoen (2018: € 122,4 miljoen) en is niet toereikend om de investeringsactiviteiten van € 140,6 miljoen (2018: € 119,6 miljoen) te financieren. De kasstroom uit operationele activiteiten is € 10,2 miljoen hoger dan in 2018 wat voornamelijk wordt veroorzaakt door afname van het netto werkkapitaal. De kasstroom uit investeringsactiviteiten stijgt met € 21,0 miljoen (2019: € 140,6 miljoen; 2018: € 119,6 miljoen) door een stijging van het investeringsvolume.

Het tekort aan kasstroom uit operationele activiteiten en kasstroom uit investeringsactiviteiten daalt met € 10,8 miljoen (2019: -/- € 8,0 miljoen; 2018: € 2,8 miljoen) en is niet toereikend voor het uitbetalen van dividend (€ 5,2 miljoen) en de daling van de langlopende leningen (aflossing € 68,9 miljoen). Hierom zijn in 2019 nieuwe leningen aangegaan ter grootte van € 125 miljoen.

Over boekjaar 2019 is sprake van een nettokasstroom van € 38,1 miljoen positief waardoor de rentedragende verplichtingen afnemen met hetzelfde bedrag.