Geconsolideerde resultaten

Vitens heeft haar tarieven in 2019 nagenoeg gelijk gehouden, de drinkwateromzet is gestegen, de bedrijfskosten zijn toegenomen en de financiële lasten zijn gedaald. Hierdoor is het resultaat na belastingen ten opzichte van 2018 lager uitgekomen op € 11,1 miljoen (2018: € 13,0 miljoen).

De prijs voor drinkwater is voor de klant (consument) in 2019 (€ 0,58 per m3 en € 42 vastrecht) nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2018 (€ 0,57 per m3 en € 43 vastrecht). De tarieven van belasting op leidingwater zijn in 2019 licht gestegen. Een aantal gemeenten heft precario op ondergrondse leidingen. Deze heffing wordt, via Vitens, in rekening gebracht bij de klanten in de betreffende gemeenten.

Vitens wil als publieke onderneming een bijdrage leveren aan het verlagen van de maatschappelijke kosten. Onze unieke positie als drinkwaterbedrijf met een natuurlijk monopolie brengt de verantwoordelijkheid met zich mee om het geld van klanten en publieke aandeelhouders op een verantwoorde wijze te besteden.

Omzet

Het waterverbruik over 2019 (350,5 miljoen m³) is licht gedaald ten opzichte van 2018 (352,3 miljoen m³). Het gemiddelde verbruik per aansluiting kleinverbruik is gedaald naar 107 m³ (2018: 112 m³). De drinkwateromzet is € 5,9 miljoen hoger uitgekomen op € 328,8 miljoen (2018: € 322,9 miljoen) voornamelijk als gevolg van de gevormde voorziening in 2018 voor onjuiste tariefberekening vastrecht welke in mindering is gebracht op de drinkwateromzet.

De afgifte aan het net over 2019 is uitgekomen op het niveau van 372,4 miljoen m³ (2018: 376,6 miljoen m³). Het ‘Niet In Rekening Gebracht’ percentage (NIRG) komt daarmee voorlopig uit op 5,9% en is daarmee lager dan het definitieve NIRG-percentage over 2018 (6,5%).

De overige omzet is in 2019 met € 2,0 miljoen gedaald naar € 36,1 miljoen (2018 € 38,1 miljoen).

Bedrijfskosten

Het saldo van de bedrijfskosten is ten opzichte van 2018 gestegen met € 7,8 miljoen naar € 323,5 miljoen (2018:
€ 315,7 miljoen). Daarnaast heeft als gevolg van de invoering van IFRS 16 een verschuiving plaatsgevonden van de bedrijfskosten (€ 5,2 miljoen) naar afschrijvingen (€ 4,9 miljoen) en rente (€ 0,3 miljoen).

De stijging van de bedrijfskosten wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van de kosten uitbesteed werk en inhuur personeel van € 3,8 miljoen, een stijging van de personeelskosten met € 2,7 miljoen, een stijging van de automatiseringskosten € 1,3 miljoen, een stijging van kosten voor elektra met € 0,9 miljoen en een stijging van de overige kosten met € 0,7 miljoen. Daartegenover dalen de kosten van de belastingen met € 1,6 miljoen.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn in 2019 gestegen naar € 96,1 miljoen (2018: € 90,6 miljoen), voornamelijk als gevolg van de invoering van IFRS 16 (€ 4,9 miljoen). Naast de reguliere afschrijvingen heeft Vitens € 0,3 miljoen aan (positieve) reële-waardemutaties (2018: € 0,5 miljoen positief) en € 1,2 miljoen (2018: € 1,2 miljoen) aan desinvesteringen verantwoord. De reële-waarde mutaties (€ 0,3 miljoen) hebben betrekking op de herwaardering van dienstwoningen. De desinvesteringen (€ 1,0 miljoen) zijn het gevolg van een opschoning van onze activa-administratie en hebben voornamelijk betrekking op afboekingen van bedrijfsgebouwen, kantoren, leidingen en andere vaste middelen.

Bedrijfsresultaat

Het bedrijfsresultaat over 2019 bedraagt € 41,4 miljoen (2018: € 45,3 miljoen).

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten zijn in 2019 gedaald naar € 30,3 miljoen (2018: € 32,6 miljoen). Dit wordt veroorzaakt door de lage marktrente. Vitens heeft in 2019 voor € 125 miljoen aan nieuwe leningen aangetrokken. De renteniveaus zijn voor 84% (2018: 74%) van het vreemd vermogen gefixeerd voor meerdere jaren. Dit geeft stabiliteit in de rentekosten over de jaren en vermindert de invloed van schommelingen in de marktrente.

Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders

Het nettoresultaat toe te rekenen aan aandeelhouders van Vitens bedraagt in 2019 € 11,1 miljoen (2018: € 13,0 miljoen).

Eigen vermogen

Het eigen vermogen blijft in 2019 is nagenoeg gelijk aan 2018 (€ 533,3 miljoen). Dit wordt veroorzaakt door enerzijds toevoeging van het resultaat 2019 (€ 11,1 miljoen). Anderzijds een daling van het eigen vermogen door het in 2019 uitgekeerd dividend over boekjaar 2018 (€ 5,2 miljoen) en een daling van de afdekkingsreserve als gevolg van een negatieve waardeontwikkeling van de derivaten (€ 5,7 miljoen).

De afdekkingsreserve voor ongerealiseerde aanpassingen in de reële waarde van financiële instrumenten als gevolg van toepassing van cashflow hedge accounting daalt in 2019 als gevolg van een lagere marktrente met € 5,7 miljoen naar een negatieve waarde van € 82,2 miljoen (2018: € 76,5 miljoen).

De solvabiliteit (eigen vermogen) komt per 31 december 2019 uit op 29,2% (2018: 30,2%) en ligt daarmee onder de doelstelling van 35% zoals geformuleerd in het financieel beleid.

Na vaststelling van het voorstel voor winstbestemming zal over 2019 € 11,1 miljoen worden toegevoegd aan de reserves en geen dividend worden uitgekeerd, na behandeling van het dividendbesluit in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Kasstroom/ financiering

De kasstroom uit operationele activiteiten € 132,6 miljoen (2018: € 122,4 miljoen) is niet toereikend geweest om de investeringsactiviteiten (inclusief bijdragen derden) van € 140,6 miljoen (2018: € 119,6 miljoen) te financieren. In 2019 is voor € 68,9 miljoen op bestaande leningen afgelost (2018: € 69,5 miljoen) en is voor € 125 miljoen (2018: € 75 miljoen) aan nieuwe leningen aangetrokken. Het saldo rekening-courant stijgt ultimo 2019 met € 38,1 miljoen naar € 8,7 miljoen negatief. Per saldo stijgen de rentedragende schulden (inclusief liquide middelen) in 2019 met € 18,0 miljoen naar € 953,7 miljoen per 31 december 2019.