Geconsolideerd kasstroomoverzicht

 

In miljoenen euro's

 

2023

 

2022

 

Resultaat na belastingen

 

27,2

 

8,2

      
 

Aanpassingen voor:

    

[22]

Financiële baten en lasten

33,8

 

26,1

 

[21]

Afschrijvingen, reële-waardemutaties, en bijzondere waardevermindering van materiële vaste activa

97,4

 

95,8

 

[21]

Afschrijvingen, reële-waardemutaties, en bijzondere waardevermindering van immateriële vaste activa

8,0

 

6,3

 

[8]

Amortisatie egalisatierekening bijdragen van derden

-5,5

 

-4,8

 

[8]

Ontvangsten egalisatierekening bijdragen van derden

24,8

 

17,9

 

[3]

Afschrijvingen lease

6,8

 

6,3

 

[11,12]

Dotatie/vrijval voorzieningen

8,7

 

3,3

 

[4]

Overige mutaties financiële vaste activa

0,0

 

-0,4

 
   

174,0

 

150,5

      

[6]

Handels- en overige vorderingen

-18,5

 

0,6

 
 

Handelsschulden en overlopende passiva

0,8

 

2,3

 
 

Verandering in werkkapitaal

 

-17,7

 

2,9

      

[11,12]

Onttrekkingen voorzieningen

 

-6,2

 

-4,2

[25]

Kasstroom uit operationele bedrijfsactiviteiten

 

177,3

 

157,4

      
 

Betaalde rente

-32,3

 

-27,2

 

[25]

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

145,0

 

130,2

      

[1,2,3,21]

Investeringen in (im)materiële vaste activa

-228,2

 

-193,8

 

[2,21]

Desinvesteringen

0,3

 

1,7

 
      

[25]

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

-227,9

 

-192,1

      

[9]

Opgenomen langlopende geldleningen

174,7

 

125,0

 

[9]

Aflossingen langlopende geldleningen

-79,4

 

-56,3

 

[3]

Aflossingen leaseverplichtingen

-5,9

 

-5,5

 

[5]

Mutatie leningen FVA

-11,8

 

-8,3

 

[7]

Aflossing derivaten

1,2

 

-

 

[5]

Mutatie kortlopende leningen

-25,0

 

25,0

 

[25]

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

53,8

 

79,9

      
 

Nettokasstroom

 

-29,1

 

18,0

      
 

Liquide middelen en kortlopende rentedragende verplichtingen per 1 januari

 

-23,3

 

-41,3

 

Liquide middelen en kortlopende rentedragende verplichtingen per 31 december

 

-52,4

 

-23,3

 

Mutatie liquide middelen en kortlopende rentedragende verplichtingen

 

-29,1

 

18,0